Skip to main content

Full text of "De supinis linguae latinae [microform]"

See other formats


'*"r ,--' . , •« .-•< •s<-.*.i. -I ..■-•» - oi •. i-.;''j; .- <T,'j-';.rt, > ■;- ii^UBf '•'• r-^- -^-* ■ ■ ■ 

7.','?!r..'.''"v<--?'v -'.''^•(■•-■-^'■■••■■''•i •'^ ■''■<'*' ;*' » -'■■ -•^'•■. ^^i^-.iyi/*C^ "~'"* '•i ■'.-,''- ''^: r- ■■'•.■''■.'^-♦■■•«-^atM*!' ' •■ "ft'- -^ ■■•■.'•V» 

^*.;-**^ * !*^ :♦. r •* -■ :, .►.■r ■-■ ^r .•*''■'*.■. ••'.. -w ■■■•*-'..■,» 7 - .'■ < - ,* . .■. ■■■, . . '• • •■ ■r>'f ■ ••-:**'.¥-. ~ o J*- ,- -^lll. ». '^/ 

'• ■'«^.-■"•■■i' ■■^■■'■-■.'- •-.■■-■ -■>/-»>'-t«7— .■,■.■:■» . .•-■-..-.- ir' ■. - ■'■■:,-■ ■ •;i.--.';4. ■■ ,. -•.l5e.-/- -^?-: « -t^*,^;;*'-*'^'^-'-'- ■ ■■■' -^ f^- 

'-'^■- ■'•'i — • ■•■r ■ •■>■,■..?. -^ •;! - mt- 
■V>^-v ■.■.>4 ; ■.♦.;• ■■ - . • -/ ,.-^-. . : .■ ,/.-- --.^■Sl.' ''■'' *';i^,- .'■'•■''■■- 

'SfimV''^-::- '■'■ .K'- 

f-^rj^i.y-.l^^Ti •^«f-..-. ...' . .■ 

W:'^^^', .^■■'..^■f' -■•*. .• 

r^ ■» ■». • rfci-ki -; ,>», . ■• •• V?". " ='- 
'',*?'* ' ■«- v'j.'^ij?>ii' '.'•*«'»' " V 
i;S"..t«'<?:'»>--V,*t><ir -/l*» - '■.4. 
3^ jai^-^^"; toE'-:'';'aSi*-..-j 
'.«:.-■ S* ' .>■.; ,■ . i . .•-■■.•/ -'■ 

V^^S' ■»'-*'.f'3>«r*-''-^ 
i'l*"'V'- 'TA.'^* '^' • S'- 

' * S-^.-i ••..•' '-;nie> ■■■ .->*. ;j 

•"-■'^•■•?;'r'Ji^^-->' :.:i>f •44.:*y5.1>' 
'*•"■' '^^^■'^'t 
....'.,. *,-i «5 '. ; . - .... ■ p3.^;.'-ifN «,.-»- 
'i»':»^*'*V-»«;-..-'^'- '• 

• ■'■ "i-^^^v' 

- _ /= ,*-w-- /1-1 J**" ' 

• -' \ cfr>?5.'' 

"' •<r.'fV'*'' 
.>ai,.- 
l 

M 
♦*'i??:- -n^- 4i -m ACTUS SOLLEMNES 

IN GYMNASIO REGIO M O N A CENSI NOVO 

A. D.tX- CAL. SEPTEMBR. MDCCCXXX RITE HABENDOS I N D I C I T A N T O N I U S^J A U M A N N, GTsurAsii ' B&AfOCOH. PrAEMITTITUR COBlMENTATr 

De supinis linguae latinae. MONACHII m LIBRARIA SCHOLARUM RXGlA. u ^.^.... L \ > r-' 1 'r- i' g \ ■rir ■^r mm 


i^-on' kta BiiiBnm tcittporis abhine praeleriJt, ex qtio eomplure» quibns pueri liberalibus 
artibQs erucliendi tradnntur singnlarem prorsns opeiam partibus quibusdam linguae 
latmae accnratius disquirendis causisque earum altius repetendis navamnt. Quod stu- 
cKuni magnam partem ea re excitatum, quod> qunm gnimmatica linguae graeeae bis 
no^tris diebus a viris ddctis ad satis altum perfectionis gradum evecta esset, in gramma- 
tica linguae lat. tractanda relinqui tui^pc esse multi senseinint, eo majori laude dignnm 
e»t, quo plura inde commoda i^n solum in artes ingenuas sed etiam in varias aliarum 
disciplinai^um partes emanant. !Namque hac opera et variis linguae latinae partibus antea 
obscurioribus lux clarior aUaia. est, ita ut faeilius, distinctius minimoque teraporis im- 
pendio tradi possint, quod si sapias nequaquam spreveris , et af&nitas illa , quae linguae 
latinae cum aliis quibusdam intercedit, tam gravibus argumentis confiiTnata est, ut in 
dubium amplius vocaiu nequeat. Quare ejusmodi disquisitiones quasi suo jure magnum 
sibi momentum vindicant, quod ad historiam generis humani illustrandam aliquid certe 
conferunt. Neque tamen omnes linguae latinae partes pari modo aeque sollertem curam 
expertas esse contendes, libenterque , si verum pi'ofiteri volueris, multas accuratiore 
investigatione adhuc indigei>e concedes. Quare cum etiam nunc tam late ^ampus pateat, 
in quo maxima cum utilitate vires experiri possis, non ab re esse diiximus, partem linguae 
latinae, quam supina vocant, ti^actandam nobis proponere. Qua materia sumta ne in 
reprehensiones incuiTamus nobis timendum esse non putamus , cum omnes qui rem 
accuratius perpenderint mecum haud dubie faciant , grammatices cognitionem quasi fun- 
damentum esse, quo reliquae omnes artium liberalium partes mtantur.*) Supina autem 
ideo tractanda nobis proposuimus, quod vix uUa grammatices latinae pars inveniri 
potest, de cnids natara plures eaeque diversiores sententiae circumfervntm', qnodque *) Quinct. Inst. Orat. I. 4. ( Ed. Bip. p. 1% ) Ne quis igitur tanquara parra fattidiat grammatices 
elemcnta : non quia magnae sit operae , consonantes a yocatibus discernere , ipsasque cas in 
semiTocalium numerum mutarumque partlri; sed qnia interiora velut sacri hujus adenntibus 
apparebit multa rerum subtilitas , quae non modo acuere iugenia puerilia ted exercerc ^iltissi' 
mam quoque eruditionem ac scieotiaA possit. 

1 * .,. /«• ^:i magnnm illud certamen inter grammaticos exortum nondum , quod sciam, ad finem 
adductum.est. Nimirum cum supina neque in lingua gracca nequc in recentioribus 
habeant, quod iis, si formam solam i-espexeris , respondeat, gi'ammatici inde a saeculo 
XVI. inter se certare coeperunt, ad quamnam partem orationis necessariam ea refe- 
renda essent. ]Maraque supina per se partem orationis necessariam non efficere, cx ea 
re poteris conjicere , quod ea alioquin etiam in omnibus linguis excultioribus ad- 
essc opoi-teret, ciim quaevis lingna eodem plane munere, ut quod mente conceptum 
sit verbis enunciet, fungatur. Quare non fapile qiiisquam invenietiir, qui supina alii 
cuidam parti orationis necessariae suDJicienda esse neget; de ea re tantum quaestio 
adhuc moveri solet, utrum supina ad tiQ-men an ad tJer6um , refe^'enda sint. Quod' 
utraque modo sententia examinata utra utii pracferenda sit apparebit, haec via ineunda 
nobis visa est, ut propositis quae in priorcm sententiam dicta sunl, quid nos sentiamus 
pauUo copiosius explicemus. 

Supina in nominibus ponenda esse, Priscianum VIII, Q, 47 (Ed. Kr. I, pag. 
305.).*) secuti Vossius Anal. III, 11. 12. Constr. 54. Ursinus I, p. 534. Pemonius 
ad Sanct. Min. III, g (I. p. 055 cd. Bauer.) aliiquc contenderunt 5 quin etiam nostris 
tcmporibus Zumptius in gramm. lingiiae lat. «^i 83, 1. (068.) Ramshomius ^. 170. 
ct Grotefendus ^. 220 candem fere doctrinam proponunt. 

Quam*sententiam ut confirmarent ostendere conati sunt, supina, uti omnino 

t 

niillam earum rerum quae verbi sint propriae servent, ita omnibus quas in nomine 
substantivo possis requirere satis fecisse. Namque supina nec tempus , nec modos nec 
personas significarc, nequc posse cx ea i-e, quod casum i*egant, ea in verbis ponenda 
esse erui, cum etiam alia substantiva verbalia casum vcrbi regant: contra ea non ' 
solum cum substantivis componi, sed etiam a praepositionibus pendere, quin adjectiva 
ipsa non raro adscisccrc, quae quidem omnia nominis substantivi .sint. Huc accedere 
testimonium Pnsciani, auctoris nequaquam spernendi. Qnae quidem argumenta omnia 
quantum momenti habeant ex his quae dicturi sumus, facile intelliges. 

Quod dicunt, supina pro verbis haberi non possc, quod nec modos nec tempus 
'hec personas significent, ea re qui huic scntentiae patrocinantur in eiTorem inducti •) yirgilius in IV. Aencldos: Venalum Acnoas unaquc mi»crrima Dido in nemut ire parant 
i. e. ad yenandum. Idem in nono: Si fortuna pcrmittitis uti, quaesitum Aeneau ct mocnia 
Fallantea i. e. ad quaerendum. Videtur tamen hoc quoque quasi ipsius rei csse accusativus, 

et sine praepositione proferri Scquens vero forma , quae in u terminat, 'ablativus mihi 

videtur ipsius nominis, quo ipsa res significatur , careat sirailiter praepositione. jggijgiufi^iJi^ssjssiaitmmiBBmmmm^ sHnt, quod definitioni illi verborum ex his notis sumtae (Sanct. Miu. I. iz. p. qo: 
„verbum est vox particeps numeri personalis cumtempore" ) aequo majorem fidemhabe- 
bant. Res enim multo aliter se habet. Namque haec definitio ex natura verbi, iinde 
debebat, non sumta est, idcoque non in omnia vei*ba quadrat. Namque infinitivus 
ille, quem vocant actionis durantis, e. gr. scribere, nec tempus nec personas, nec 
modos significat, et quis est, qui eum verbi partem esse neget. Verba impersonalia 
omnes personas in se non admittunt, neque tamen quisquam ea ex verbis movenda essc 
censebit. Quave nos in verbi notione summa nihil #liud inesse statuimus , quam ut 
condicionem (Zustand) i. e. fieri aliquid, vel agere aliquem, significet. Tum demnm, 
qimm ratio illa triplex : quis agat, quotempore, quove modo, habetur, illas tres notas 
personae, temporis et modi, accedere necesse est. ( cf . Reinbeck Handbuch d. Sprach- 
wissenschaft etc. I. Bd. ^. 130. Rudd. I. 204. Bauer. ad Sanct. Min. I. 91.) — Quae 
cum ila sint, ex defectu personarum, temporum, modorum, quem in supinis adesse 
etiam nos libenter profitemur, nemo supina ex numero verboinim removenda esse eruet» 
dummodo notio illa, quam verbi naturam efficere supra diximus, adsit. Quam etiam 
in supinis adesse , cum adhuc negaverit nemo , hic probare superfiuum diiximus , prae- 
sertim quod infra de hac re redibit sei^mo. 

Quid quod supinum prius casum verbi regit? Nonne hoc ipsum plane ostendit, 
supina parti cuidam verbi siibjicienda esse, cum natura rei munusque quod casus ob- 
eunt evincant a nomine substantivo genitivum modo pendere posse , reliquos casus 
obliquos autem omnes a verbo aliave orationis parte regi. cf. Zumpt. I. c. ed. Kiefer 
c. O9. B. p. 83. Thiersch. Gr. I. gr. ^. 275. Reinbeck. 1. c. I. (§. I19 — 122. 

At, dixeris foi'tasse, etiam alia substantiva verbalia casum vei'bi regunt; e. gr. 
dativum: Cic. de legg. I, 15, 42. Justitia est ohtemperatio scriptis legibus institutis- 
que populorunt. Alios hujus generis locos possumus quidem profen-e ex nube illa ex- 
emplorum, quae Voss. Constr. c. 8. Anal. III. q. Rudd. II. 239. Ramsh. §. ilO. A. I. I. 
Zumpt. c. 84, 10 (081) collegeruntj sed cum ontnes eadem, qua hic noster, natura 
sint, ideoque etiam idem de illis valeat, plures afFeiTe supersedemus atque lectores ad 
eos qiios laudavimus aiictoi*es amandamus. Hunc vero locum si accuratius examinaveris, 
nequaquam ad Graecismum, ut Gorenzius ad h. I. aliique voluerunt, tibi confugiendum 
esse invenies, cum dativus non a substantivo : ..fObtemperatio^', sed a sensu totius 
enuntiationis pendeat, ideoque merus dativus commodi quem vocant sit. Qua in 
explicatione consentieutem habemus V. D. Kritriura ad Sall. Cat. 32, 1. 

Pari modo etiam in illis locis , in quibus accusativus ad substantivum verbale a 
vex'bo ire velcomposito descendens appositus esl, e. gr. C. B. G. I. 5 domum reditionis *pB4 (alios Io«o» ]itibe« «{Mid RttniAi ^.154. p/2SB) nd» ««gi#'*ab l(<yc8tibMa««w>|»ead«l« 
qttMB cfwim ftd ▼«irlNi ite » redife, aliaqtte hnitiscemddi aji^oiittis «M. NiiiiicfDe l^^meii. 
Mrtivi MfiAefi locttm motii aMequendinn Jndicant, i^oqite et ipsi quidem nt objeettttt 
rMiOtitia'* v^e^bo pendere ptftandi snnt; vemm eniih y^Mjo CHm actib his' txpreMa non cH> 
aSdte in a^ioOMtivnm qnendam ti^nseat, qnod in supino u^ v^ilre itlt^ onttie» constM]; 
tlaMiugunt, q«B ista aut dmilta profenint. Qua^e tanium illiloci, in qnibns «ubslMN 
ttrtnn verbale accusfttivttm ita regit , ut directe ab eo pend<eet , aliqi^id prelMHre possmit. 
Gtijus generis exempla haec sunt rVPZa^f. Amph. -f, 5, 4« Quid tibi hanc curatio rem 
e<st? Ashx. 5, i, 70. Quid tibi huc receptio ad tc estmeum virumf Aul. 3, 59. 
Quid tibi nos, mendice hofno , tactio est? Truc. i, 7, ©f. Quid tibikanc aditio est? 
quid tibi hanc notio est , inquam Amicam meam?' 

Hi loci tnm demiyn supina pro nominibns substan^. habenda esse pi'obarent> 
sil substantiva iUa verbalia pari modo uti supina apud omncs omnino auctores casvm 
verbi regerent. Jam ve^o cum apud Plautum unum cum regimine verbi exstent, scrip^ 
tores autem reUqHi Latinonnn ad nnum omnes supinum cum casu verbi, substantiva 
rerbalia autem cnm genitivo conjungant : merito inde concludes , homm atque iUomra 
naturam longe aliam esse. Huc accedit, qnod, si quid roboris huic argumiento inesse 
vohieris, locos afferas necesse erit, quibus substantiva verbalia in us casum vcrbi rcr 
gtint, cum omnibns notum sit, inter haec atque illa discrimen maximum intei'cedere. 
riiraimm subst. verbal. in io quoad significationem proxime ad infinitivi illam summam 
notionem apud Ciceronem ipsimi accedunt cf. Gbrenz. ad Cic. Acadd: IL 57, qtt« ex 
re etiam stmcturae illius apud Plautum genus ex[^icari posse censeo. At cum substant. 
verb. in us neque apud veteres neque apud recentiores auctores latinos unquam hoc 
stmcturae genus admittant, neque, ut eomm significatio evincit, admittere possint; ad 
hanc cansam , quae in quaestione est , discernendam loci qui profemntur nihil valent. 

Qnibns cum sententiae illi supina quae verbi sint non servare, satis sup«r« 
qne obviam itum sit, restat, ut supina minime in nominis subst. naturam abisse pro- 
b«mus. Hic autem ante omnia nobis notandus est error eomm, qni, ut supina nomina 
esse probarent, nnbem exemp>Iomm collegerant, in quibns praeter formam snpino sirai- 
lem nihil, quod supint sit, adest, cum res omnes substantivum vemm adess6 in^licent. 
In quibns si supimim agnoveris, non poteris quin snpinnm utmmque vel sakem posterius 
in u yece nomen snblst. esse concedas. Sed natiira rei postulat, ut regula constituatur, eat 
qua quid supinum sit, qiiid non sit, possit dijudicari. Haec antem tantum ex natiira nomi- 
nis subst. atque verbi , neque ex forma sola , ut adversarii nostri fecemnt , hauriri potest. 
Jtaa vero vis omnis nom. subst. in eo sita est, ut rem, qualitatem, substaniiam ; verbi Mtem, ut cond/bionem jdiquMR sive activan sive passiraxi significet, utijsupna dociunntf. 
Itaqueetiam nos in oinnibus locis illis> in qtiiiius foFiBis supino similibus tis illa substaB- 
-iiTiiiiieM, quod velpraepositioBe adiectiroque^aidditislioet videre, aoaen subet. liben- 
«teragnoschnus, ita^tamen ntsnpinnm adesse negenms^ indks locis autem, nbiLfi^nDaB 
sapini «tian stnaia-Haverbinotio^inest, supinum vere adesse, eiqae nec |iraeposi- 
tionem neque adjcdtivum addi posse contendimus. Quare in exemjklis illis, qnae pro- 
fenint Voss. Anal.IlI, 11. Sanct. I. 660. Rudd.IL 259 (83) h^ec et iis siailia osc 
nnm^o supinoxum movenda et substantivis addenda esse censemus: Qninct. VIU. 3. 
Verba etiam ipso auditu acerba. A. Gell. XVid , 11. Vtoces neqne dictu profaiinqQe 
■ipiso tetvaeqiie -ant insuaves. XII, 4 Eos versns assidnOimemoratu dignos pnto. Plin. 
XX. 5. Gaepae satiiirae olfactu ipso caligini medentur. Tac. HistilV. 70, 5. cc^fnas r«- 
centi lectu anotas. Liv. 37* 40> eodem armatu. Stat. Theb. IX. 593> longo d^easa 
x<edibit V«natu. etc. Locos, in quibus formae supino similes in ]^urali inveniuntur, 
nS<&tre supersedemns , quippe quae non a supinis sed a snbstanti^os quartae in us de- 
^ndsnt. Ad id modo, ventm si volcieris invenire, animum attendas velim, qiiaBto 
hae forraae, qnnm substantiva sunt, s«nsu ipso a snpinis differant. SicT.gr. in looo 
iilo supra cit auditu, cum pronomen additum sit, nomen substant. esse pro&tenur*, sed 
etiam senms vocabnli in iilo loco alius non est, nisi: jyGehor^^, cui nodoni adjectivitm 
vel pronomen, v«l puae{>ositio recte addi potest; at cum dixeris: res auditu jucunda, 
„angenehm z« horen^ frusti'a labores addere ausus adjectivum vrf aliquam aUam ora- 
tionis partem, cum snpinum adsit. Qua in re verum assecutus est Valla eleg. I. 29«*) 
Cujus sententiae accessit Baner. ad Sanct. Min. I. 662- B. - 

Neque gravius momentum argumento illi inest, quod ex junctm*a orationis re- 
petitiir. Sic Sanct. Min. I. 663. loco iDi Plin. VII. 1. Parvum dictii sed immensum 
aestimatione, subjicit: „Si dictu supinum est, etiam aestimatione supinum erit." Nos qui- 
dem ipsi etiam 1. c. dictu supinum esse affirmamus, quin absurdum illud: tum etiam 
aestimatione supinum erit, inde sequi concedamus. Namque hoc sequi si voles, antea 
constituere debes, ubique tantum membra ejusdem generis sibi respondere posse. Quod 
multo aliter se habere, quivis linguae lat. paullum gnarior sibi persuasum habebit. Nam- 
qne sexcenta possumus profei're exempla, in quibus e. gi*. adjectiWs genitivi vel abla- * ) Si noraina forent casus abLcerte alii casu&non deessent Quando sunt noraina, significant sen- 

sus corporis, coB|unguutur cuBLadjectivb , re^nt casus, reguntur etiam a verbo c^participio 
siubservientc quoque praepo&itioDe. — Hacc omnia absunt a supino , si quidem supinum non 
rem, non sttbstantiam , non qtialitatem, sed actionem seu potius passiortem verbi si|^ificat. tivi qualitatis aut plane aliae orationis partes respondeant Sall. Jug. L i. 64» 1. Q2* 
4. lOQ» 4. sanctus vir et ex sententia ambobus.' 

. ; Quae cum ita sint, testimonio Prisciani VIII. g, 47 (ed. Kr. p. _3Q5 ) non mnl- 
tum tribuendnm erit. Modus enim ipse dicendi verbo illb videtMr addito satis declaraf, 
Priscianum, quid de natura supinorum constitueret , incertum haeasse, neque ipsum 
sibi constitisse. Alio enim loco VIII. q, 44 ( ed. Kr. p. 3Q2 •) ad rectum propius eum 
accessisse apparet. Quo inagis admirandum est, grammaticos tam longe a via recta 
aberrare pottiisse, ut videtur illud pluris aestimandum esse putarent, quam enuntiationem 
illam: infiniti tamen vice funguntur. Quid quod Priscianus ipse VIII. q, 48 (3Q6**) 
supina latinii in infinitivum graecum vertit ? Si supina vere subst. verbalia essent, quid 
«um impedisset, quo minus etiam in lingua graeca substant. uteretur, cum etiam apud 
Graecos exstet napdnXijtSis , et substant. verb. Graecorum \n dif eadem qua Latino- 
noFum in io natura sint. Denique ut concedam, Priscianum haud dubie supina pro 
nom. subst. habuisse, tamen si auctoritati tantum tribuis, alium licet proferre anctorem, 
qui uti doctrina ita veri investigandi sttidio Priscianum non modo aequat sed longe supe- 
rat, nimirum Qninctilianum. Is autem Inst. Orat. I. 4 (£d. Bip. 33 ) dicit: Quid quod 
multa verba non totum declinationis ordinem ferunt? Quaedam etiam mutantur, ut 
fero in praeterito*, quaedam tertiae demum personae figura dicuntni*, ut licet, piget; 
quaedam simile quoddam^ patiuntur, vocabulls in adverbium transeuntibus, nam ut 
noctu et diu ita dictu etfactu. Sunt enim haec quoque verba participialia quidem, 
non tamen qudlia dicto factoque. Quod testimonium eo gravius omnique respectu 
dignius est, quo plures iique doctissimi ^ari supina ita verbi partes esse concedunt, ut 
posterius in u eximant et pro nomine substant. habendum censeant, ut nuperrime 
fecemnt Krebsius (Anleitung zum IJbersetzen a. d. D. ins L. ^. 505.) et Hei^zogius ad 
Sall. Cat. 36, 3. 

Quodsi supina pro nominibus, uti demonstratum est, habenda non sunt, quippe 
quorum longe alia natura sit, neque alia quaequam orationis pars cui annumerain pos- 
fiint exstet praeter verbum , cujus et significationem et regimen servant : sententia 
eorum qui supina pro parte quadam verbi habent amplectenda erit, quae sola ad *) Gerundia quoque vel participialia , cum participiorum vel nominum videantur habere casus 
obliquos, nec tempora significent , quod alienum est a verbo, legendi, legendo, legendum, 
lectum , lectu , infiniti vice tamen funguntur , quod solet apud Graeco» articulis conjungi. — 

**) SiAt autem supra docuimus, communem habent significationem ab activis vel communibus nata, 
ut oratum np6i to itapaMaXeiv «ai itpot to napanaXeidSai ; oratu dno tov JtapaxaXtip , «ai 
dtto tov itapaKoKeitJSai. — 6lD.net res 'snpim proprias declarandas sufficit. Jam vero cum neque in lin^ia graeca 
neque in quaquam alia recentiorum propriam supini fonnam invenias, indeque recte 
condudere possis, modum quem vocant verbi singularem supinis non effici, id agen- 
dum erit, ut, ad quemnam vei-bi modum supina referenda sint, doceamas. Quare ad 
infinitivum nos supina ita referenda censemus , ut ea pro alia tantum et fortasse antiquis- 
simj^ forma infinitivi ipsius habenda sint, cujus utpote longius patentis munera quaedam 
in accusativo et ablativo ea qua Bomae literae florebant TOtate obierint. Quam sen- 
tentiani nostram ut in luce clariori proponamus , res altius nobis repetenda eril. 

Quod supina infinitivo sujicienda esse diximus, hoc de infinitivo quem vocant 
praesentis seu rectius actionis durantis dictum velim. Hujus infinitivi autem, quum per se 
positus est, vis ea est, ut notam aliquam verbo significatam, quam alii modi de subjecto 
quacunque ratione praedicant, solam per se quasi ut substantivum exhibeat, v. gi\ dicere, 
x6 /xav^dviiv, da^ Lernen ; qua forma indicatur fieri aliquid, quin declaretur, quis 
aliquid faciat aut perpetiatur. Quae summa vefbi notio, infinitivi vera vis, naturam 
verbi simnl et nominis sequitur, nam et casum verbi regit, et ipsa in variis vocabulorum 
stinictiiris in omnibus casibus poni potest. ( cf. Bauei*. ad Sanct. Min. I, SQO-) Reinbeck. 
1. c. 1, §. 80, 0Q« ^^ ^s"* infinitivi cum natura ejus ipsa nitatur, tum in linguis 
aliis,, quas vocant orientalibus (cf. in specie de lingua sanscritica Bopp. iiber d. Conju- 
gationssystem der Sanski'itspi*ache p. 33 u. 112*), tum in gi*aeca atque latina inveni- 
tur; attamen in graeca multo longius patet, nimirum articulo subserviente quivis casus, 
quin in forma infinitivi aliquid immutetur, indicari potest. In lingua latina autem, 
quamvis ei articulus desit, tamen et ipsa infinitivum omnibus casibus poni posse ex 
hisce locis intelliges: 

Nom. Hor. Carm. IV, l. nec spes nec certare juvat. 

— Epist. I, 41. virtus est vitium fugere. 

Cic. Attic. XUI, 28. Cum vivere ipsum turpe sit nobis. 

— Parad. IH, i. Feccare licet nemini. *) Sobald der eigentliche Charakter des Infinit. richtig aufgefasst worden , kann kein wesentlicher 
Unterschied zwischen diesem und dem Gerundium und Supinum mehr gemacht vrerden. Er- 
tterer ist ein nomen indeclinabile , letztere sind declinabilia und stimmen ausserdem noch 
in sofem mit dem indischen und arabischen Infinitiv iiberein , als *ie wie diese unter der- 
selben Form aktivische und passivische Bedrutung haben konnen , gleich allen abstrakten 
Nennwbrtern, und als an ihnen keine besondere Zeitbestimmungen angedeutet werden. 10 "^"^' — ^ . " ■ ; 

Ojemt. Cic. p. Quii^qt. l6. Eadem ,te hora ooiuilia cepiHe, hpxiuLnis p];opinqui .i^]^« 

nas funditus evertere. 
C. Nep. Lys. 3 , 1 . Iniit consilia reges L^c. tollei-e. 
Virg. Ecl. X, 32. Soli cantare periti Arcades., 
DqL Ovid. Her. 1,1 QQ. Nec mihi sunt vires , inimicos peHere teetis. 

SalL Cat. 20, 17,. £t vos servire magis quam imperare parati estis. 
Hor. A. p. 204* TilHi . . . Adspirare et adesse chbris er^t ufilis. 
Acc. Sall. Cat. 10, 4. Avaritia superbiam, ci*udelitatem, Deos negligeve, omnia ve- 

nalia habere edocuit. 
Virg. Aen. V, 248. Argenti magnum dat ferre talentum. 
Plaut. Bacch. 4, 3, 18. Parasitus modo venerat aurum petere. 
Abl. Plaut. Epid. 5 , 11, 55. Ego sum defessus reperii^e, vos defessi quaerere. 
A. Gell. VII, 17. digna quaeri tractarique. 

Numerum pluralem non desiderabis, si infiuitivo vim notionis summ^e verbi inesi^e 
reputaveris , quae , sicuti no^nina abstracta aut collectiv^i , plui^alem noi^ adipittit Reinb* 
1. c I, 99. 100. Not. 1. 

Quamvis igitur infinitivus ille in re substantivi munera per omnes casus, ut haec 
exempla probant, obeat, tamen infitias ire non poteris, hnnc infinitivi usum nequaqum 
ea locorum multitudine firmatum esse, ut pro regula haberi possit. Bomani enim, sicuti 
in omni vita quaecunque agebant maxima cum cura etdiligentia agebant, ita etiam, quod 
mente conceperant, definite eK)qui studebant. Quare cum articulo, quo varios infini- 
tivi casns significarent, carerent, neque praepositiones infinitivo addere possent, quin 
formam immutarent: factum est, ut pro infinitivo foi^mae quae jam externa specie casum 
indicarent, gerundia et supina quae vocant, succedei-ent. Quonam vero tempore hoc 
factum sit, cum literanim monumenta ex iiltima antiquitate non exstent, constitui non 
potest, neque est, quodtempus anxie requiras; ad id modo animum attcndas velim, lin- 
guas alias quoque v. gr. originis germanicae hac in re eandem legem secutas esse. cf. 
Bopp. 1. c. p. 133. * ) Quemnam vero locum infinitivi supina et gerundia sibi vindicent. *) Wenn das durch den Accui. zu bezeichnQnde Yerhaltniss an dem (gernaoischen) Infinitiv durch 
eine Praeposition ausgedriickt wird, so tritt derselbe aus seinem Verhaltnisse zu dem Zeitvrorte 
heraus , und steht blos mit der ihm vorgesetzten Friiposition in Beziehung , und nimmt daher 
auch die Endung an, welche dieselbe regiert. To und ze oder xi regieren im Angelsachsi- 
schen uod Fraakischen einen Dativ, und mit dieser Endung steht nach ihnen stets dtr D^- 
tiv Im Gothischen bleibt der Inf. nach der Frap. du unverandert. '^■-"..■'■■--■- -~*"--il I afl II t ^■— ;-. - '•--■■ ■ >■ _^ 


■ -* ■ iri.iil. III' I anamvis ex teiininatione ipsa jaBi appareat, ex locis, qtios proposituri sumus, si cum 
superioribus contuleins, magis elucescet. 

Gen. Cic.p. Mil. l6. Quis ignorat, maximam illecebram esse peccandi impunita- 
tis spem. 
Sen. Clem. 1, lO. Equum non crebris verbenbus exterret domandi peri- 
tus magister. 

Dat. Liv. 2d> 36. Ut nec txiumviri accipiundo nec scribae re/crundo suflBcerent. 

Plin. 31,6. Aqua bituminata aut niti'osa utilis est bibendo, 
Acc. Cic. Att. 15» 8. Aliquid crastinus dies ad cogitandum. nobis de ea re dabit. 

Sall. Jug. 28» 2. nisi regnum ipsumque deditum venissent. 

Cic. Tusc. 2, l6. Ferre laborcm consuetudo docet. 

Abl. Cic. ofF. I, 30. Hominis mens discendo alitur et cogitando. 

Liv. Q, 43. nihil usquam dictu dignum ausi .... inducias pacti sunl. 

Ex qiiibus coUigere licet, nominalivum solum infinitivi formae illi in j-e relictum esse, 
geriitivum et dativilih a geruridiis occupatos , ablativum et accusativum aufemi variis infi- 
nitivi foi"mis altributos esse, ita ut haec exempla quae modo proposuimus jiro noi*ma 
haberi pbssint, ad quam omnis oratio, in qua summa illa verbi notio (i. e. infin.) adest, 
coiiiponi debeat. Quodsi vero loci inveniuntur, in quibns infinitivus ille in alio praeter 
noiiiinatiVuin et acctisatiTUm casu positus sit, id quod apud poetas tanfum et eo* fere 
scriptoris , qui ninris '«Intiquitati student, usu venire constat: boc noK pro graecismo 
habere; qua in re etiam Bamsh. falsus est $. i68. not. 1 (p. 423.)» sed infinitivam in 
jura natalitia restitutum esse putes , nisi forte per syllepsin res explicari potest. cf. Batier. 
ad Sanct. Min. I, 640. Rudd. II, 225- Bentley. ad Horat. Sat. 2, 3, 313. Carm. I, 
1, 5. Heindorf. ad Horat. Sat. 1 , 4, 12. Opei-ae pretium est hic obsei*vare, Graecos 
ftrticulttm in enuntiationtibtis ejusmodi , in quibus Latinis qtioque infinitivtis in re nsita- 
tns est, articulimi omisisse, utpote in quibus vis substantivi per se appareat, rarissime 
antem in iis, quibus Latini motione aliqua in fine verbi facta substantivi vicem ge- 
rere hancce formam indicant cf. Matthia Gr. gi*. ^. 542 (p. 518). Quibus praemisstt 
ciim de supinis tantum nobis agendiim prbposuerimus , omissis quae de gerundiis in uxii- 
versum afferri possint, nobis demonstrandum erit de utroque, num in eum infinitivi 
locum quo ea posuimus, vere succedant, tum quamnam vim, quod accusativi et abla- 
tivi vices magnam saltem paiiem gerant, habeant, denique unde faaec quam tenent 
forma iis indita sit. 

2* 12 

De supino priori seu supino in um. i . ;,,: : 

Cum de supino prion in specie agentes eam quam nobis proposuimus viam in- 
gressuri simus, ante omnia nobis ostendendum erit, snpinum illud et significationem et 
rcgimen infinitivi servare. Jam vero in omnibus quae proferri possunt exemplis summa 
illa infinitivi notio tam clare elucet , ut nunquam in dubium vocata sit. In tribus tantum 
locis aliqui vim mere passivam sibi deprehendisse visi sunt, nimirum PlatU. Aul. 3, 3, Q. 
A. Gell. III, 2. Marl. XI. 8. Sed etiam in his locis vis activa in summa illa notione 
ineste, si rem accuratius examinaveris, intelliges. cf. Ramsh. §. 170. Voss. Anal. III. 
H. Sanct. Min. I, 503' 

Supina priora porro casum verbi regere ideoque vere verbi partem aliquam esse, 
multis probaj*e non opus est, cum exemplorum nubem colligere cuilibet facile sit; pauca 
tantum cum his quae verba regunt casibus addamus, quae omnium instar esse pos- 
sunt. Virg. Aen. II, 785. Aut Grajis ser^itum matribus ibo. Liv. III, 25. Legati ab 
Boma venenint questum injurias et ex foedere res repetitum. C. B. G. VII, 06. Ro- 
manos usu rerum necessariarum et dignitate ^poliatum iri. — Pluraqui desideret adeat. 
Rudd. II, 239- 

Quare cum supinum prius et signifibatronem et i*egimen infinitivi> ut paucis 
ostendimus, servet, ideoque quin infinitivi forma quaedam sit, nihil impediat, tamen 
investigatione paullo longiore opus esse videtur, ut koc tupinum vere accusativi munus 
quoddam neque tamen universum obire appareat. In hfic re autem, si quid Videmus, 
a natura accusativi tantum, pro quo hoc supifium l^abendum esse docuimus, i'ecte 
ordiri poteris. 

Accusativus igitur casus objecti est, in quod aciio verbo significata directe transi^ 

quare etiam fere ubique a verbis ti^ans. pendet, quaie vim suam eo ipso regimine mani- 

festant. Jam vero infinitivum illum quem vocant actionis durantis, cum vicem gerat 

substantivi , uti supra docuimus , a verbis trans. eodem modo , quo substantiva ipsa pen- 

dere posse, ut e iiatura rei sequitur ita etiam usu ubique comprofoatur. Namque v. gr. 

in loco illo Sall. Cat. 10, 4. Avaritia superbiam , crudelitatem , deos negligere, om- 

nia venalia habere edocuit; qnis est, quin, infinitivos eodem modo, quo cetera iila 

nomina substantiva a verbo edocuit pendere, ideoque accusativos , quos vocant, objecti 

propioris esse , intelligat. Cui usui Latinorum etiam usus in lingua gr. ex omni parte 

respondet. Xen. Anab. I, 2, 27. ^vvvEdis jnlv tbooKS KvpM xp^/^^^a jtoXXd tif 

TTjv arpartdv , Kvpos 5' tK£iv(p hwpa, d vojLii3,trai xapd (iactiXtl rijuia , injcov XP^- 

aoxdXivov . . . nal rr)v x^Jpav ^ir^Ktri dpitdZ,i(S^ai, rd ht ^pnadjuiva, yv Jtov iyrvy- 13 

Xavwtftv, drtoXaiti^dviiv, Nonne etiam in hoc loco a verbo cSctfxe infinitivi dpxd" 
2,ia^ai et dnoXa^i^dvtiv ita ut accusativi nominum hwpa, innov m. r. X. pendent? 
Quare id memoria teneas velim, in eiusmodi constructione, qualis haec est, in qua 
verbum a verbo ita pendeat, ut objectum propius sit, aliam praeter hanc infinitivi for- 
mam in re non admitti. 

Sed multo longius accusativi vis patet; namque non sohim objectum propius in 
accusativo ponitur, sed etiam quilibet finis sive sensibus subjectus sive mente tantum 
conceptus , ad quem actio verbi contendit. Ut libenter hunc finem temporibus posteris 
praepositionibus ut in lingua vemacula expressum esise concedimus , ita minime nobis 
persuadere possumus, hanc vim praepositioni inesse, sed praepositionem multo magis 
ad hanc vim magis declarandam additam esse putamus. cf. Thiersch. ^r. gi*. ^. 240 , 8 • 
et 6. 195, 1. Hanc vim accusativo per se inesse ex natura ejus ipsa sequitur et linguis 
aliis comprobatur. Namque v. gr. etiam in Ungua sanscritica a verbis movendi accusativus 
pendet. *) Hoc idem etiam de linguis graeca et latina valere liceat nobis pluribus ex- 
emplis monstrare , praesertim cum huic argumento omnis nosti^a de supino priori 
doctrina innitatur. 

Lociigitur, in quibus finis sensibus subjectus accusativo indicatus est, hi sunt: 

a) U. X, 145« Kpovv<a> 8* ihavov naXXippooo. Liv. 26, 10. Consules transfugas 
Numidarum, qui tum in Aventino erant, media urbe transire Esquilias jusserunt. 
Cic. Orat. 2,6. Laelins et Scipio rus ex urbe tanquam ex vinculis ev^olabant. 

b) in quibus finis mente tantum bonceptus exprimitur : 

II. X' 140. MeviXaof dvcoytv AyyeXiyv iX^ovra <Svv avrtStU) 'Obvdrji AvB^i 
naraKrtlvai. et li. §' 384. Flaut. Merc. 2, 3> IQ. illam abstrahat, ti-ans mare 
hinc venum aspoi*tat. cf. Sall. Jug. 28» !• Romae omnia venum ire. Terent. 
Phorm. 1, 4, 5. Me aut herum pessum dabunt. Liv. IX, Q. neque ego in- 
fitias eo. ♦) Bopp. 1. c. p. 41. Zeitworter der Bewegung werden im Sanskrit als Transitiva konstruirt 
und der Ort, wohin die Bewegung gerichtet ist, wird als nachster Gegenstand in den Acc. 
gesezt. Da aber das Wort, welches die Absicht der Bewegung ausdriickt, auch von derselben 
affizirt wird, und in einem leidenden Verhaltnisse zu derselben steht, so kann e» mit Recht 
auch in den Accus. gesetzt werden, tJa die Accusativ-Endung eigentlich ein leidendes Verhalt- 

niss andeutet Nachstes und unmittclbares Objekt wird der Inf. nach Zcitwortern der Be- 

wegung, wenn kein Ort, wohin die Bewegung gerichtet , angegeben wird, und demnach gleich- 
sam die durch den Inf. ausgedriickte Handlung als deren Richtung angesehen wird. etc. . 14 

Quodsi hoc de nom. subst. valet, etiam de infinitivis illii, qui substantivi vicem geruut 
valere necesse est. £t profecto in liugua graeca iniinitivum huic rei inservisse hi loci 
probant : Soph. Oed. Col. v. ^. ^nojLifv nav^vuv. Herodot. VII, 208« {m^mv . . . innta 
ibia^atf OKoaoi T« ftaiv nai 6ri nououv. Ciu usui hnguae recentiores accedunt^ v. gr. 
Gall. je viens voirj rern. ich komme zu sehen. Neque Latini ab hoc usu plane ab- 
horrent, cum apud poetas certe et auctores alios eiusmodi loci inveniantur, ut Plaut. 
Bacch. 4 , 3 » 10. Parasitus modo venerat aurum petere. Sed cum ih ipsorum hngua 
forma inf. adesset, quae terminatione ipsa accusativum indicaret, nimiinim supimim ih 
unif hacce finem illum de quo hic sei-mo est, indicare coeperunt, ita ut ,yveni peti- 
tum^^ pro norma loquendi , v2ni petere pro singulari qiiodam dicendi gen6re ha- 
bere debeas. 

Quare Priscianus (VIII. Q. 47 ed. Kr. p. 395.*) supinum in um cum nomi- 
nibus propriis urbium comparans i*ecte judicasse mihi videtur, cum iiiter utramque 
structuram vere nihil ahud intersit, nisi quod in altera finis adsit sensibus snbjectus, in 
altera autem finis qui sensibus non subjectus est. ^eque tamen ei assentiri possumus, 
quum tales consti^ictiones praepositione carere affirmat, cum contfa praepositio illa addita 
edm vim, quae casui per se, uti ostendimus, inest, acuratius explicct et definiat. cf. 
Rudd. 11, 256 (77.) 

Jam vero ad finem quemdam contendere, quam vim unam supino priori inesse 
contendimus, ea tantum verba dici possunt, quae motum aut propria vi susceptum ( in- 
trans.), aut aliunde excitatum significant, i. e. verba, quae vocant eundi nnt movendi. 
Verbis eur.di accenseri possunt: egredi Sall. Jug. g3, 2. procedere Sall. Jng. ()4, 5^ 
projicisci Sall. Jug. 103, 1. properare Sall. Fragm. Hist. III, 22, l6. (ed. Cort. p. 
973.), quod ficri posse Krebsins negavit (1. c. ^. 503.); festindre , Apul. Verbis mo- 
vendi autem: mittere Sall. Jng. 54, 2« dividere Nep. Ehhi. 8. traficere Liv. 2, 11. 
recipere Cic. Laet. 18. conducere Plaiit. Aul. 3, 3, 9* ctdmittere Hor. A. p. 5- ducere 
Horat. Ep. I, 2, 30. dare nuptum Corn. Nep» Paus. 2, 3« 

Sunt autem, qui affii^ment supinum prius finem significare, quin verbi, qiiod 
praecedat, ratio habenda sit. Cui sententiae cum post Pirizonium ad Sanct. Min. I, 
660. etiam Budd. II. 256 et nupeiTime HofTmanmis ( Jahrbucher fiir Pnilologie u. Pa- 
dagogik, von Jahn. 3. Juhrg. 2. Bd. 3. Heft p. 251 — 254) assensi sint, res accura- *) Yidetur tamen hoc quoque ( sc. sup.) quasi ipsius rei esse accusativus, et sine praepositione 
proferri. Quod quasi ad locum habet Eignificationem , quem ad modum propria Domina civi- 
tatum: quae cum ad locum significant, carent praepositione. — — 1# 

tivB iuvestig^i%# e&^? vij^etur. Qaq4 autei^ nuUa causa, quapropter hoc affirmarent» 
aUata, exempla tantum propot^uerujat^ quibus quod sei\tirent probar^nt, nobis qup- 
qv^e ad ea tantum descei^dendum erit, cum exiis quae proposuimus, quare quod vc4\mt 
fie;ri neque^t, ipse ii^telligas. Jam vero primum illud exemplum quod Perizonius a^ 
SancL Min. I, 6^9. profprt: Dedi ei unam argenti niinam obso^atum, cum ex ejui,- 
dem auctoris officina sit, n^ est, qf^qd refute^HS, najnque ei, si quid projbare vpl^ssct, 
id agendum fuisset, ut exc^qip^im aliud 4imile ex quocuaque auctore classico propQoueret, 
quod neciactum est, nec fieri potest. Neque locos illos, ubi nuptum a verbo dare pendet, 
probandi causa afferre poteris, utpote quonim longe alia ratio sit. Namipillislocis averbo 
dare objectum pendet, quod ad finem illu|n supino nuptum expressum ut contendat 
sive eat incitatur, qua^i^e ibi verbis moyendi dare accenseri potest. — Qua in re Valla 
eleg. I, 28. •) etVoss. Anal. III, 12.**) recte judicariint. — Quod cum ab hoc loco 
absit, supinum ,^absQnatum", quod Per. voluit, poni nequit. 

Quod autem fid locos, qui ex auctpribi^s classicis pi*oferri possunt : ut — Plaut. 
Pei's. 3, 3, 43. reditum opprtuit. Terent, Heaut. 1, 2, 26. utut erat, mansum tamen 
oportuit. Cic. ad Att. VIII, 18 ( Cn. Magn. Procos. S. D. L. Domitio Pi-ocos.) cohor- 
tes ad me raissum facias. Sall. Fragm. Hist. III, 22, lO. (ed. Cort. p. 973-) neque 
ego vos ultum injui*ias ho(rtoi*. Sall. Jug. 102, 12- se non hostili animo, sed regnum 
tutatum arma cepisse, attinet, nqn omnes ejusdem naturae sunt, quamvis ab Hoffpi. I.c 
aUisque uno ordine pqsiti. Quare de duobus illis Plaut. P. III, 3, 3, 43. Terent. H. 1 , 
2, 26« primum agamus. Jam vero in his reditum et mansum supina esse n^mini, 
qiii quidem Unguae latinae medipcrem tantum scientiam habeat, persuadebis. Nam cnm 
omnia verba impersonaUa, quae neccssitat^pi significant, in linguis et graeca et latina 
infifiitivum efflagitent (Buttmann Grr.gr. ^. 12Q, 11. B^msh. gr. lat. ^. 133* npt. 3.) 
quid est, quod ad supinum hic confugias, cum nihil obstet, quo minus re4ituqi ct mansum. •) Supinum nunquam fere est sinc verbo significantc motum ad locum, ut eo , ut venio. Nam 
illa, do filiam nuptum, do venum, sive venumdo acdcs, spectatum admissi fuimus, latcntem ia 
(e q^otum obtinent. 
**) Nec lc.vis cst quaestio de significatione supinorum priorum. Sed. de hac ambig^rc noti possit, 
qui sciat, ca scmper jungi verbis motum ad locum significantibus , idquc vel occulte vel mani- 
feste. Occulte ut in illo Plauti Aulularia: 

Coctum ego non vapulatum dudum conductus fui. 
Nam qui coctum conductus erat, idem ut coctum veniret, erat conductus. Sic in illo Ter. 
Hec. dare aliquam nitptum. Hoc est, dare alteri, ut eum domura ducat. Nam ut virgo di- 
citur nubere, quod e«t faciem flammeo velare; ita dicitur adolescens domum ducere, pro quo 
vulgo Kat eWciV'!»' ducere usurpatur. — i6; 

infinitiri sinl, omisso verbo subst. esse. Nam verba neutra formam pasfivam saepitis 
admittere, pluribus probare supersedemus , cf. Zumpt. Gr. 1. c. 37, 2. not. 2 (144)- 
ITnum modo locum ad iirmandam eam quam proposuimus sententiam addamus : Terent. 
Andr. 1, 5, 3. Tfonne oportuit praescisse me antel nonne prius communicatum 
oportuit? Ex constructionis ratione satis superque, ut credo, communicctum hoc in 
loco infinitivum esse apparet. Loci autem, de quibus quaestio est, nonne ejusdem 
plane naturae sunt? Eodem pertinet locus ille apud Cic. Acadd. II, 4, 10. totam rem 
Lucullo integram servatam oportuit. Bamsh. Gh.'. §. 171, II, 2. p. 460. falsus est, 
servatam pro participio habens. 

Paullo difficilior explicatu est locus iDe tertius Cic. ad Att. VIII, 18. cohortes 
ad me missum facias. Contextus mitte postulat, ita ut missum facias pro circumlocu- 
tione habenda sit. Jam vero facere ad hunc usum inservisse ex multis locis , quorum 
nubem Rudd. II, 241. Ramsh. ^. 171 (p. 460) collegerunt, conjicere licet. Missum 
autem in hac circumlocutione non supinum esse , sed potius participium ex his locis ap- 
parebit. Cic. Phil. 5, IQ. Legiones bello confecto missas fieri placet. Cic. pro Sext. 
66. Si qui voluptatibus ducuntur , et se vitiorum illecebris dediderunt, missos fa- 
ciant honores. At, dixerit aliquis, si missum participium esset, et genere et numero 
cum substant. congrueret, quod in locis illis Ciceronianis factum esse vides. Cui rei noli 
multiim ti'ibuere Namque complures loci exstant, in quibus participia cum substanlivis 
nec genere nec numero congruunt. Cic. Verr. V, 65. Hanc sibi rem praesidio spe- 
rant futurum. Plaut. Amph. Prol. 35. Justani"i*crrii ' iritfacilem esse oratum a vobis volo. 
cf. Rudd. I, 285. Perizonius ad Sanct. Min. r,''l26. et inprimis testimonium ipsum 
Prisciani IX, 7 » SQ (ed. Kr. p. 457*). Quare nos hunc locum ad genus dicendi illud 
arffiquitati relictum referendum esse censemus, neque supinum in vocabulo „mij.yum" 
agnoscere possumus. 

Aliter res se habet in loco illo Sall. Hist. Fragm. III, 22 (ed. Cort. p. 973) nam- 
que in eo ultum vere supinum est. Qui locus cum unicus sit, in quo a verbo hor- 
tandi supinum pendeat, quamvis SaUustius amore quodam supino priori cum verbo 
ire conjuncto usus sit, Sall. Cat 36, 52, 12. Jug. 31, 27. 68» 1. 85» 42, ubi alii *) Frequenter tamen antiquissimi neutro participio futuri addebant esse, et infinitivum fut. signifi- 
cabant, oraturum esse pro oratum ire dicentes , et facturum esse pro factum ire. Gato in V. Ori- 

ginum: Hli poUiciti sese facturum omnia Lucilius in XVII ad Penelopam conversus ait: 

Nupturum te nupta negas , quod vivere Ulixem speras Sylla in XXI. Rerum suarum : 

Ad summam perniciem remp. perventurum esse. 17 

«nctores formam enuntiationis aliam usurpant, fuerunt qui hunc locum mutilum esse 
censerent, cui medela eo adhiberi posset, ut ire apponeretur. cf. Bamsh. ^. 170,1- not. 
1. Mihi autem locus integer atque re» ita expedienda esse videtur. Ultum infinitivi 
forma alia fortasse antiquissima aetate priori omnia accusafivi munera obibat, postc- 
riori aetate antem usu loquendi in fines angustiores compulsa est, quare hoc loco vltum 
pro ulcisci positum esse puto. Sall. Cat. 5, Q. Res hortari videtur . . . repetere. Sic 
contra ea in loco illo Plaut. Bacch. 4, 3» 8- petere pro petitum positum esse concedes. * ) 
Tifimirum vocabula singularia totaeque partes orationis sua fata habent, ita ut quod aetate 
priori in usu fuei*it, posterioi'i inusitatum factum esse possit. Quare si de parte aliqua 
linguae cujusvis disserere vohieris , necesse est, nisi forte omnia vis turbare, ut aetatem 
aliquam constituas , cujus usum loquendi pro norma habere velis. Haec autem in lin- 
gua lat. aetas Ciceroniana sive aui'ea est, quam etiam nobis normam fuisse, non est quod 
dicamus. Quare quum hujus aetatis usui locus aliquis repiignat, sicuti hic, de quo 
sermo est, hanc rem ad refellendam sententiam nostram nihil valere intelliges. 

Lectio denique Sall. Jug. 102, 12. nullius momenti esse potest, quippe quam 
Cortius ex Vinar. l. receperit, assentiente ex omnibus libris manuscriptis hucusque col- 
latis uno Bem. 3. Cum omnes alii tutandum praepositione ad vel ob praemissa ser- 
vent, jam dudum ab editoribus liujus auctoi*is recentioribus Havercampio et Gerlachio 
locus ita restitutus est: ,jSe non hostili animo, sed ob regnum tutandum arma ce- 
pisse." — 

Itaque cum hos locos ad sententiam nostram refutandam nihil valere demonstratum 
sit, genus illud dicendi, quo verbum ire cum supino priori conjunctum circumlocu- 
tioni cuidam inservire dicunt, facilius explicatu erit. Namque ad ea tantum quae dixi- 
mns recurrere, quaque ratione ad hoc genus dicendi referri possint, monsti'are opus 
crit. Jam vero in locis ejusmodi Hor. Ep. I, 15, 48. Lusum it Maecenas , dormitum 
ego Virgiliusque. Vii'g. Aen. II, 786. aut Grajis servitum matribus ibo , omnia 
plana invenies, cum a verbo eundi accusativus objecti quodammodo pendeat ad indi- •) Bopp. 1. c. p. 113. Bey altem Schriflstellern finden sich haufiger Spuren, dass Inf. , Gerundium 
und Supinum urspriinglich wenig odcr gar nicht im Gebrauche verschieden gewesen , und dass 
da& eine fiir das andere willkiihrlich gesetzt werden konnte. Statt des Accusativt des Gerun- 
diums nadi ad steht der Tnfinitiv bey Terenz: (Andr. I, 1, 28') 
Quod plerique omnes faciunt adolescentuli , 
Ut animum ad aliquod studium adjungant , 
Aut equos alere, aut canes ad venandum 
Aut ad philosophos. 

3 • ' ■ ' t " . 

canidam fineai ad quem. motus ille •u«eeptu« est. Hujii^odi loei YiAm imuMuiit «d hoM« 
reete inteUigendos : Sall. Jug. 85» 42. prsemia ereptua eunt. Plavt, Gas. Pvol ftd. 
Argentum si quis dederit, . . . ultro ibit nuptum. Hos simUesque \m ita ii^ler|NK»tpndos 
esce censemus» ut verbo irc sensus improprius: in eo »S4^, id a^«r«<iibu4tur, snpiap 
autem de ri iUa, quam diximus, nihil derogetur. Hic libet conferre eu«deait ierme usum 
in lingua graeca , in qua ct ipsa ipxio^ai pari mQdo pro jtUX^tiv ponitur. Hwed. 
VII» 49. nal 8f Tujv Swo Toi Tou iripov iipi)mvo\> x6 ivtp>ov tpxomii ipiw, ib. 
II, 33. Ad quam rem etiam linguae recentiores accedunt v. fgt. galUoa: aller, vcffn%- 
cula: „damit umgehen." Quodsi haec vis tempori finito verbi ire inest, eodem modo 
etiam infinitivo eam inesse oportet, ita ut merae circumloouboni formula iUa v. gr. pt»- 
ditnmire, inservire non possit Qua in re Voss. Anal. III, It rectc judioavit*); o«i 
accedunt Budd. U, 256. Bauer. ad Sanct. Min. I, 073-^677. denique Cortius, Her- 
KOgius, etKiitzius ad SalL Cat. 36, 4. Miram igitur videri potest, quod Zumpt. Gir. 
1. 1. c. 83, 2. not. (669) dicit: „perditum ire" i«t gewohnlidi aichta anders als per- 
dere, ahnlich dem Deutschen „in'f Verderben stiirzen^* INamque in omnes locos, 
quos Zumpt ipse 1. c et Bamsh. ^. 170. not. 1. (p. |<^50) proponunt, quosque apud aliof, 
V. gr. apud Sall. Cat 52, 12. Jug. 31, 27. 6^^ l.,J^^, 42. Liv. 28, 41. 39» 10. 
Curt 10, 8, 6. Tac. Ann. 13, 44. 4, 60-^4.^ l.r. W'^^^.^ 4, 73. 6, 56. 12, 55. 
15* 1 et seq. invenire poteris, ea qiiam pi^op^si^i^us interpret^ndi ratio: i,n eo ^ssc, 
id agere, ut etc. sola convcnit. Quare quum Friscianus. IX, 7, 39 (£d. Kr. p. 450) 
dicit: Sciendum autcm , quod in um desinens supinunjL accepfo verbo injinito , quod 
est ire, facit infinitum futuri, ut oratum ire , dormitum irc, statumire, hoc ita 
intelligendum erit, infinitivum futuri, qiiod forma propria, pro qua forma infinitoi*um in 
ssere apud Plautum obviorum: Amph. 1, 1, 55. e:(pugnassere Aul. 4, 7, 0« impetrassere 
Capt. 1, 2, 59 reconciliassere , habenda est, jam primis temporibus abplita erat, hac 
circumlocutione quodammodo compensatum fuisse. Pfamque nec- circumlocutio illa eum 
rerbo ire et supino in um, nec conjugatio periphr. act. in futuri significationem ex 
omni parte abierunt, sed locum tantum vicarium obtinent, quod eo facilius fieri potes^ 
quo propius sententia formulae iUius in eo sum, id ago, ad tempus futurum accedit Id 
antem teneas velim, infiaitivum futuri acL jam a primis inde temporibiis raro cireumlo- 
eutione illa verbi ire cum supino , saepius participio fut act., eddito verbo subst esse. *) Nec tamen dissimuUre poMum, in haiuimocli circumloeutisns etiam esse notionem futun. 
Quum dico : ire perditum, indico quid fiat et quid fiauru«i sit,- nempe hoc agi , ut perdtUo 
alicuiu* consequatur. 


indicAtum eue, id qnod Priscianui IX, 7> 59 (ed. Kr. p. 456) testatnr: Frequenter 
tamen antiqidssimi neutro participio Juturi addebant esse, et injinitum significabant, 
ottUurum esse pro oratum ire dicentes, et futurum esse pro factum ire. 

Longe aliter res se habet in passivo, nbi infinitivns fiit supino in wm, verbo iri 
«ddito> s^tniieari solei. £x eodem aittesi formae propriae defectn, qnem etiam in activo 
adesse vidinrus, hanc verborum conjnnctionem natam esse pntamus; sed ideo nisi cir- 
cnmlocutionem illam /bre, ut, hnc refers, forma sola infin. fut. est, cpiae restat, quod 
ijiA aitera conjugat. periphrasticae admitti non potest, cum pai<ticipiam quod vooant 
necessitBti^ non tempns fnt sed meram necMsitatem significet. Ad quam verborum coii- 
jninctionem recte expHcandam superiora nobis in mentem revocemus necesse est. Cum 
«vpnium notionem ixtfinitivi illius servet, verbum eundi autem, a quo pendct, motum 
ad finem consequendum significet, opus erit, ut, qnum constructio in passivum vertenda 
erit, sensus passivus in verbo ire indicetur. Quare ennntiationem illam: puto, illum 
mihi injuriam factum ire, ita in passivum convertere debebis: puto , ab illo mihi 
injuriam factum iri, Qtia conslructione ita posita nihil est, qiiod te moi'etur. At 
in constructione passiva diificultas aliqua inde oritur, quod accusativus ille, quamvis 
a supino pendeat, in nominativum convertitiiv, ita ut enuntiatio : injuriamfactum eunt, 
in passivo sic pronuneiari debcat: injuria faclum itnr j id quod hi loci probant: A. Gell. 
X, 14. Inhac contumelia , quae mihiftictum itur. Quinct. Inst. orat. IX. 2. Reus 
parricidii damnatum iri videbafur. Plaut. Eud. 4, 7, 1 0. Mihi isthaec videtur praeda 
praedutum irier. In quo conslructionis genere miinim in modum linguae et veteres 
et recentiores cum latina consentiunt; sic v. gr. graece: iueXXtv 6 ^evywv ■Karanpi- 
vidSai. Gallice: I'accuse alloit eti'e condamne. Bauer. ad Sanct. INIin. I, 674. Cujus 
oonstinictionis causa mihi in studio illo Latinoi*um posita esse videtur, quo notam verbo 
expressam ad subjectum cei^tum refeire, quam in universum, subjecto subpresso, pro- 
nunciare malebant, qna quidem re orationi multo plus vigoris atqne alacritatis accedere 
notum est. Hujus studii exempla praetei* alias constiuctiones illae verborum, dicitur, 
traditur etc. cf. Zumpt. c. 70, 1. not. 2 (380) et verborum neutr. , ul, nox dormitur, 
viaitur, ef c. cf. Zumpt. c. 7 1 » !• not. (683) praebent. Apud Graecos poetasque lati- 
nos hunc usum longius patere, non est quod pluribus cxplicemus. cf. Gunther im Athe- 
naum von Giinther u. Wachsmuth. I. Bd. l. Heft. p. 58.*) u. Matthia gr. Gr. §. 296. *) Es war schoD 4ie Rede von der Neigung, die abstrakten Begriffc als Adjectiva oder Farticipia 
in das Subject zu legen , und so ein concretum pro abstracto zu bilden , Beweite hievon sind 
•cbon im Gricchischen , no man doch sonst gern sogar ganze Satze ale Eine Subjekt - odtr Ob- 

3* 10 

Denique quod ad significatioiiein infimtiri hnjns ex ▼«rbo iri et snpino in uni 
eompositi attinet, in illo vim verbi iri atqne finem illum snpino indicatum inesse con- 
tendimus , ita ut magis de eo quod praeparatur , agitur , ut aliquid fiat , ^am de eo , 
quod futurum est, intelligendus sit. cf. Bamsh. I. c ^. 53 (p« 84) not. — 

Bestat, ut priusquam de supino priori absolvamus , pauca de iis dicehdi generibns 
proponamus, quae snpini locum obtinere i. e. eundem fere sensum efficere dicuntur. 
Qna in re mihi hoc praecipiendum esse videtur, varia constructionis genera eundem 
sensum servare censenda esse, si servatis quae ad rem pertinent enuntiaitionis formam 
tantum mutant. Ad rem autem in constructione supini prioris pertinet, ut finem motu 
consequendum indicet. Quare rejectis locis, qualis est quem Bamsh. p. 451 proponit: 
Liv. 1, 27 quum legati amicitiam ac ^ocietatem petentes venissent, quippe cujus 
sensus a sensu supini-ita differt, ut tempus praesens a futuro: ad illas quae secundum 
ea quae diximus ver^e circumlocutiones sunt veniemus. 

In his autem ponenda esse putamus: 

a) Infinitivum actionis durantis et Gerundium. In his non est, quod lectores 
diutius moremur, quum ex his quae praemT^imtis constet, supinnm, gemndium 
et infinitivum illum act. dur. varias tanttiAi ejttsdem summae verbi notionis formas 
esse'j quare miinim non est, quod atfeW in alterftis Idcum ita snccedit, ut discri- 
men, quod inter eas intei*venire ab inttib diximns, oranino sublatum sit. Hoc 
in hisce locis facile invenies : liijsa .;. .j. '• 

Liv. 42, 25. Quod alii super alios Id^ti V^ilfertrtit, speculari dicta factaque sua. 
Sall. Jug. 108, !• Ibi cum Boccho NUiiuda qnidam .... agebat praemissus 

spectatum Bocchi consilia. 
C. B. G. III, 1. Huic permisit, ... uti in eis locis legionem hiemandi causa 

conlocaret. 
Gom. Nep. Eum. 8, 1 • Ipse in finitima regione Persidis hiematum copias divisit. 

b) Part. fut. pass. praepositionibus ad, ob , inter , ante, circa, in, vel substan- 
tivo illo veteri causa, quod praepositionis vicem gerere constat, additis. — Hanc 
constructionem in supini locum succedere posse, nemo negabit, qui reputave- 
rit, eundem sensum manere, sive verbo movendi finis hujus motus accusativo - jektiT-Vorstellung denkt, z. B. Xen. Anab. I, 5, 9. bijXof rjv Kvpot (Sftevdcav natSav t^v bSor. 
Aus dem Lateinischen gehbrt dahin die Verwandlung von dicunt u. (. rr. tto kein deutliche» 
Subjekt da i»t, in dicitur etc, ; ferner^die Ausdriicke tummus mons , extrema urbs, ima valhs. 
Daraus ist auch die Stelle Hor. A. p. 231 ««Effutire leves indigna tragoedia verius» zu erkliiren. ' — 11 

'' - Mrapini additttr, a quo alind bbjectum pendet, cive notam verbi in adjectiyum 
' : qaoddam necessitatis mutas , idque cum Substantivo ita conjung;is , ut prapositio 
addita finem consequendum darius indicet. Quare in locis his: Liv. g, 16. 
Legatis missis ad pacem cum precibus petendam. C. B. G. I., 38. Ariovistum 
cum suis omnibus copiis ad occupandum Vesontionem . ,, cojitendere. Tac. an- 
nal. 11, 32. Silius dissimulando metu (i. e. metui ) ad munia fori digredi- 
tur, veras circumlocutiones adesse censemus, quod clarius apparebit, si cum iis 
> hos contuleris. Sall. Jug. 80, 4. Legatos Romam miserat foedus et amicitiam 
petitum. ih. 105 , !• proficiscitur in loca sola , ohsessum turrim regiam. At- 
tamen multo longius haec consti'uctio patet, quam supiiium, namque sup. modo 
post verba motus, haec autem post quodlibet aliud verbum po;ii potest. — 

c) Conjunctivum a conjunctionihus , ut, ne , vel a Relativo qui pendentem. Si 
subjectum, quod ad finem consequendum vel propria vd aliena vi motum tendit, 
magis elucescere volueris, duae enuntiationis orientur, quarum altera alteri sub- 
jecta est. Quae duae enuntiationes plane idem significant, atque una illa cum 
supino, ut hi loci probare possunt. Terent. Andr. 3,2, 35. Missa est ancilla 
illico Ohstetricem arcessitum et puerum ut afferret simul. 

liiv. 5» 35. Clusinilegatos Romam, qui auxilium ah senatu peterent, mi- 
sere. Liv. Q, 20. Apulifo^us petitum venerunt. 
Has constnictiones ejusdem fere naturae esse magis apparebit, si vel extei-nam 
enuntiationum formam accuratius .ins£iepc,ei'is. Namque in conjunctionibus illis iva, ut, 
dass , non poteris quin formam qu^nd^m pronominum agnoscas , quae in formam paiti- 
cularum abierint, ut vinculun^, quod inter enuntiationes intercedit, iudicent, ita ut 
fere pro articulis enuntiationum haberi possint. cf. Bopp. I. c. p. 79-83 *). *) Nichts anders , als pron. rel. oder demonstr. sind wirklich die Con)unctionen, welche die gram- 
mat. Beziehungen des Infinitivs ausdriicken. Sie stehen entwedcr in dem Casus , der das aus- 
xudriickende Verhaltniss bezeichnet, oder sie konnen unter einem adrerbialischen Ausgange 

sammtlichen Casusverhaltnissen entsprechen Ich mbchte diese Art von Conjunctionen lie- 

ber den Arlikel der Zeitwbrter nennen , weil sie eigentlich bey Zeitwbrtern gerade das vertreten, 

was bey unbiegsamen Substantiven der biegsame Artikel Dem Acc. des griech. Inf., der 

eine Absicht, einen Beweggrund ausdriickt, entspricht die Coniunction iva — if halte ich fiip 
das ausser Gebrauch gekommene Relativ, welches das Demonstrativ tif erwarten liisst, und iva 
ware dann dessen Accusativ plur. neutr. Der Conjunction iva entspricht im Deutschen damit, 
auf dass, im Gothishen Thammes und du Thammei. Thammeijist der Dativ des Relativs, und 
du die Fraposition zu... . Das lateinische ut kommt wahrscheinlich wie ita von is, ea, id, her, 
denn u galt bey den Alten oft fiir i. — Ift 

i: A) Furtnupiam Fut.Act» Penic^e »ota*f^ lbtiiri> qne^iiv^qualibet •mwtMitione in- 
Mt iipiae fmtm coiwcqtiendiiai iadical, «edem niodo im •eaaxk aetivo ad fiubjectnm, 
qvod q«id ikcit, refeni potect, ueuti Mifra adi objectum quod effiicieiidum est 
rc£erti poMe vidisittf. Quo facto partiaipittm futuri act. in uipini locum succe- 
dere concedcs. Tac Hist. II., 46. Marohoduus miiit Ugalo* ad Tiberium 
. . oraturos auxilia. Sail. lug. lA > 1. saepe ad vos oratum mitto » eto. — Hoc 
eonttractaonis gencre i. e. Paort. fut. act. Graeeoc ad eum quem Latini supino 
in um exprimunt, sensum indicandum fere ubique usos esse, poterunt te docere 
Matthia Gr. gr. ^. 556. 7- Buttmann. Gr. gr, $. 131> 3i quare Metaphrastes lo- 
cum illnm C. B. G. I, 54« mitteret».. <fui postular-ent , reote vertit: tneju\l)i 
Tiva btijao/iuvov y a vero autem aberravit C B. G. 1, 3<> gratuiatum convene- 
runt, vertens: awtfdo/uvoi ijASov^Xen. Mem. Socr. III, 7, 5. Herodot. II., 
3«, VII, 32. Vm, 64etc. — 

De supirto posteriori seu swpirto irt u. 

Quod supra in universum de supinis proposuimus, niminim ea quodammodo in 
infinitivi locum, et prius quidem ex parte in locum accusadvi, posterius autem in locum 
ablativi succedere: id ut de posteriore firmioribus argamentis probemus nobis restat, 
quod ratio rei eo magis postulat, quo plures qni nostrac sententiae adversentur inve- 
muntur. Jam vero primum quod ad notionem attinet, plerique omues Grammatici snpi- 
num posterius passivae notionis esse contendunt^ iquod quidem multo aliter se habet. 

Quodsi supinum in u passivam modo signifirationein faaberet, nullus prorSuc 
locus posset proferri , in qno verbi cujusdam vel intransitivi vel deponentis supinum ifi 
u inveniretur , utpote a qnibus verbis passiva significatio omnino abest. Jam vero ex- 
•mpla , quamvis pauca , supinornm , quae a verbis intransitiWs et deponentibus deccen- 
dHnt, exstant. Liv. l^raef. foedum inceptu, foedum exitu. Plin. 14, 3* Forenses 
urae celeres proventu. Tac. Annal 15, 53» !• Caesar rams egressu. Val. Max. 4, 6, 1. 
ardua imitatu. Frustra rem ita expedire conaberis, utin exemplis prioribns substanti- 
▼um aiferri, locum antem Valerii passive explicari posse contendas, cnm notum sit, 
tWba plurima deponentia pro commnnibus habenda esse. Namcpe Priscianns qnamqnam 
irabem exemplomm congessit (VIII, 4, 15-24 pag. 367-375) in quibus depotientia 
aensu passiyo inveniuntur , verbum imi7ari in iis non posnit. Eodem modo neqne apud 
VoMium Anal. lU, 6, IV, 11, neqne apnd Nohen. Lex. Antibarb. p. 1013 locum, 
ubi imitari passive sit usurpatum, invenire poteris. Quae cum ita sint, nihil — — n 

•nmk qtttttftSBnni^paiNiikk-eKf^iplaptobaliiSAt, utpote in qwi>f^ Mipino «igiu^tio ^c- 
tiTaia«q»rbene trihi<ipo«sitj namqpe «, ^ mptiti^um factu aecpie bene poteris expl>ca£«i 
nptifrwmfatwe qitemv *^H0 ^tifnumfieri quid. Qiumyv;. autcp tfi^m e:(ei^pla ej^* r 
■wdi.rut. €kU. ¥11, 1^7 JO.ighiK quimri ^Kact^que VjvUM»;^ 4» 0> i* cognc^fci utiiia 
mmediiaa pirofcHrA»* nibil ^Und piiobM i quaai spviptoros bisce ^i \qw ffsfsmiAe, qaa« 
agat, ita rationem non habuissc, ut notam verbo significatam ad objectum r«tidennt. 
q««i qintlem fieri posse> sensn tamea pi^uUulum immutato etiam nos libenfer concedi- 
muft. Qiia in re Pnis«ianus VIU, ^, 6(39^) verum vidit, quum dicit: Sicut a^Uia 
supra docuimus communem habent significationem ab activis xiel conifnunibus naJ^ 
ut ontmB n^S to ;|i)<f^»ai^^v> ^ai np^i ro ^afmnciXit^^ai^ orj^tu (xko x^v aa^xaKaXilv 
7UU djcQ T0W «topaKoAfiia^S^at VIU. Q, 47» Spquens vero forma , qu^ in u termi- 
nat, ahlatiuus mihi videtur ipsius nominis , quo ipsa res sign\ficutur car^s sinmiter 
« prtupositiQne. Quid est erdm mdrab.iie viim , nisii vision^ ?■ Visio en^m tam ex aC' 
tume, quam ex passione potest fieri, Qu^ej qu^mvi* non ab omni parte vera, i4 
eerte probant, signiiioationein mmn^ passiyam sup^^o in u a veteri})us uoo tributam esse^ 
contra notionem illam summam verbi iniinitivo actionis durantis expressam ^risciftnuQi 
hoc loco supiais inesse (dare testatum esspL. Denique haud parum momenti ^gumento 
^iOStvQ taore accedi^, q»od-Gi:aeci in.boc dicendi genere in^nitivo act, utjintur. Cic. 
Q^IL l^ di^ile di(;tu^ Plut^..PpmpBJi:t2. x^cMj^Qv £t;r«?v I4v. 24, 2!. Libertatis 
n0Hitut4^€ duice au^^u nomt^ rmutaa^it Syr^cusanorum animos, Herod. VIJ, lO; 
«^(TiOi ifai Ady<|> g^Qjuo'^ b.ci,Y6v,f. . JnavSpi -ys ivi jcdvxQ rd (iadiXios jtpyyMaxa 
ysV^V^<t^(^t' Quibus licot 9li{| iiddefje Thuc I, 138 dBtos ^avjud<3at, VI, Q. paStia 
uawa&X^lvYl, 3Q paUpi fittf^xiipi^i^tv yH , 14 x«-^f^a» apB^ai Xen. ftjem- Sopr. 3, 
lA, 3cai£«« flricTTtvrfof, cf. ;W^tthia« gp. Gp. p» 46Qet 513 Crraecis quoque , formam pi^ . 
sivam non plane fuisse ignotam , utpraeter alioslocus illelL k, 402 aXtyuyoV ba/u^Mivaty 
dffmonstrat, itcm probat, npjdoni^ip illam summam infinitivo re vera inesse. Hoc di- 
qei^di genus cum Latino congruerp^ ideoque ad nosti^am sententiam aliquid valere paullo 
Infra apparebit. — In nominibus autem has supiui formas numerari non posse, cum 
9Jh ii^tio d^msOns^^tum sit, hic plurlbus probare supersedem^sj neque q^iisauam ut ca- 
f^ yerbi huic supino apponatiir ppstulabit, si reputaverit, cuinam usui inservjat. 

Quare oiim e^m hAnc formam ^wtionem illam infiuitivi retinere, neq^e in sub- 
stantivis, sed in casil^ns in^initivi numerandam essie probatum sit: piiusqu^in de vi et mo- 
nwnto ejus «gamus inquiiron4um «ssovidetur, num haec forma intra fines ablativi(uti ab 
initio diximus ) an dativi compellenda sit, nam <ium testibus A. Gell. 4, 18 Prisc 7, 
18, 88 (ed. Kr. 352) terminatio in u et dativi et ablativi fuerit, res aliquamdiu dubia *♦ r 

Videri potest, cuin loci aliqnot exstent, qui hanc per dativnm interpretationem admit- 
tant V. g. C. N. D. 2, 57 palpebrae moUissimae tactu Curt. 5» l, 8. Non speciosa 
dietu, sed usn necessafia. cf. Voss. de Constr. 54. At si repufaveris, dativum ad per- 
paucos locos tantum recte explicandos, ablativum autem ad hos ipsos, quos dativos esse 
-irolunt, sufficere, ablativum unicum admittes. Huc accedit, quod «upinimi-ilkid revera 
cum ablafivo componitur loco illo Plin. VII, l. Parvum dictu sed immensum aesti- 
matione, denique quod Gi-aeci in eodem dicendi genere non dativum, cujus fere 
eadem atque in lingua lat. apud illos vis est»), adhibent, sed accusativum illum quem 
vocant objecti remotioris. 

Quae' causae cum formam supini non dtitivo sed abl. annumerandam esse evin- 
cant, nobis adhuc inquirendum erit, cum ablativi vis tam late pateat, utrum haec forma 
ad omnes illius cHsus notiones significandas inserviat, an in fines angustiores sit con- 
dudenda ? Jam vero praeter supinum etiam gerundium munera quaedam inf. obeunda 
susccpit, uti supra docuimus, et quidem ea, quae ad tempus, medium, cau s am etc 
pertinent, ita ut supino id modo relictum sit, ut sensum vocabuli cui apponitur inti*a fi- 
nes angtistiores compellat, et vere abl. condicionis , sive respectus sit. — 

Plerique omnes Grammatici siip. in u cuih adje<itivis, substantivis et verbis com- 
poni posse contendunt. cf. Fudd. 11, 259. Kamsn.^t tYO, 2. A. (p. 451) Zumpt. 
c. 85 » 3^ (670.). De adjectivis nemo est qui ' adversetur ; neque quisquam negabit, 
substantivis^a^, nefas, opus (R. 170, 2. A. ) et ut quartnm addam , substantivo scelus 
(Prudent. Apoth. 822. quod dictu scelus elt ) ' supiimin m u snbjici posse. Sed id modo 
velim consideres, haec substant praeter formain nihiKin se habere, quod iis hac con- 
sti-uctione nexis locum in Substant. vindicet, contra ea sensum plane eundem ut adjectiva 
efficere parique modo cum verbo subst. tantum conjungi; nam quid nefas dictu est, nisi 
ilUcitum dictu est, qaidfactu opus , n\s\ factu necessarium? 

Eodem modo res se habet in iis locis in quibus supina verbis subjecta esse di- 
cuntur. Namque verba in pai^ticipiis positasunt, quibus, ut in universum notum est, 
eadem fere est natura atque adjectivis e. g. Val. Max. Q, 13, 2. Verba dictu fasti- 
dienda sunt\ locus anfem ille Tac. Agr. 31. pudet dictu, secundum lat. linquae indolem 
explicationem admittit. Namque cum natura verborum imperson. ea sit, ut praedicatum, 
quod significant, adesse indicent; quis est, quin videat, pudet idem esse, »atqiie pu- 
dere adest , quodsensum, si non eundem, attamen similem efficiet, ut, turpeest,q}io 
facto unde dfcfu pendeat, apparet. In ceteris locis quos Bamsh. p. 452. Budd. 11.259 •) Tbierich. Gr. gr. §. 192. 3« 26 

aliiqne afferunt omnibus equidem ego supinum non invenio. — Ex quibus patet , su- 
pina posteriora adjectivis tantum, a.ut iis Arationis partibus subjici solere, quae adjec- 
tivorum vicem gerant> eademque de causa eandem verborum constructionem adsciscant, 
qaod licet in omnibus orationis partibus, quas vicarias appellant, observare. 

Nequetamen omnia adjectiva ejusmodi sunt , ut iis Supinum posterius subjici pos- 
«it. Nam cum Supinum hoc , nt forma alia infmitivi eundem sensum sei*vet, ideoque 
nqtionem aut activam aut, passivam significet j adjectiva quibus subjici possit, ea tantum 
esse possunt, quae facultatem ad rem aliquam faciendam, aut tnodum>-,^o quid fiat in- 
dicant, sive sunt primitiva sive derivata, nihil ad rem. cf. Budd. II, 200. Ramsh. 1. c. 
Ouorum adjectivoi*um numerus ut accurate definiri non potest , ita nt definiatur ne opus 
quidemest, nam cum certi fines, intra quos sensus adjeet. hujusmodi versari debeat, 
pi'opositi sint, quivis facile, qui annumerandi sint, intelliget. Tamen ut etiam hac in 
re usui consulamus aliquot afferamus. cf. Ramsh. p. 451. Rudd. II, 20O *). Quae si 
accuratius examinaveris in eum tantum, quem diximus, sensum convenire videbis, fru- 
straque alia, quae non sint ejusdem vel simiUs tantum sensus cum supino conjuncta 
promere studebis. 

Hujuscemodi autem adjectiva, uti apparet, late patent, atque in iis omnibus, 
ad quam rem quis idoneus sit^ ajit quo njodo quid fiat, licet uUerius quaerere. Quodsi 
ad certam quandam rem «ut certum quendam statum ea refeiTe volueris , eam verbi for- 
man^, quae summam illam notionem in se continet addas necesse est. Neque quonam 
casu id debeat fieri diutius haesitabis , cum ablativi soUus sit, condicionem seu re- 
spectum significare vgl. IJamsh. ^. 143, IV. 2. (p. 26o). Itaque v. g. in dulce auditu 
Liiv. 24 » 2.1' ^t voce ahsonum Cic. Orat. 1,51- eadem quasi junctura invenitur, id tan- 
tum interest, quod in loco priori adjectivo modum indicanti verbum, in altero substant. 
additum est. Quare cum abl. supini sit abl. condicionis, in lingua gi'. ei accusativus mo- 
do objecti quod vocant remotioris respondebit. Quod ita se habere ex Gr. gr. Matthia 
S. 424(401). Thiersch. §. 193» 5 (p. 220-) cognoscere poteris. Quare in omnibus 
illislocis, quos supra, quum de notione esset sermo, attulimus v. g. x<*-^f^ov dndv 
infinitivum in accus. positum esse censemus, qua in re consentientem habemus V. D. 
Matthia gr. gr. (§. 534 (511 ). Ex quibus etiam, credo, apparebit, qua de causa huic 
supino casus Verbi non subjiciatur; nimirum infinite tantum ad quam actionem quis ♦) Affabilis, arduus, bonus, dignus, indignus, facilis, proclivis, difficilis, jucundus , injucundus, 
suavis, honcstus, pulchcr, utilis, foedus, turpis, obscoenus, rarus, mirabilis, miserabilis, hor- 
rendtit, terribilis, gravis, acerbus , asper, truculentus etc. 

4 16 — 

idotieiis sit, vel quoiram modoqnid^se hkbeiat; indicatitir; rtfc<jttc ad"cpi«n'rein efficiBn* • 
dam qiiis sitidonens, ulterins inteirogari potestt atqne hbc de catisa cams Tei'cttintrdiiitt"i 
addi now potest. V^ti m(6do secnttts hanc , qnam proposttintns re^gulkm fiicifi' Dpera stt^ " 
pinnm in u a qtiolibet substSnt. vetbalf; 6£i eadem sifftji^»-, dfSc^i^e^;' Cdm' id^^odb . ' 
ceu ablititnni condicionis euYnqne inlftiitivi' aduiitt^re , alios autfeft^lddb^ oinnes in sub- 
staniivonim nnmero poneipe'ccJadtus sis. - — j...-. ..-.. /.• niiji ,^:. ., ,, j 

Quae cnxn ita" sinta qnbvis Verbo utpote ad facultatem qHanddmnrodinnqae indi-* 
cahdum apto supininA posrei-insd^Cettderepvsseicensendilitti est. Eiprofeoto variomki^^ 
sensu et forma dissimihum vcrboTum snpina licet coHigerc. v. gr. jattw. Tferent. Adelph. %i-' 
1, 22. Si illud quodinaicitne optis est jactu, nOti cadit. — petitu eftvitdtu.' Hdd. SitV 
I, 4, 71^'Sapiens x)itatu quidve petitti sit melius causas redet fff>/. -fnfcntu. Cic;IiaelU' 
17. nonfacife invdntti. Attamen infttiari non possum in scripfife veterum, qnae et.-' 
stant, rion admbdnm multa stlpina in u inVeniri, cujus rei caiisam' ihfra qtram de circum 
locutione redibit sermo, proponfere conabimm*. ~ Igitiir per supinnm posterius vnlgo 
eae tantum rtotioncs adjectivis addfmtur, quae ad verba /acientfi attt dicendi pertin«nt, 
tum quae munus a sensu quodam vel interno vel exter-no obeundum exprimunt, ita nt 
haec nsitatissima esse videantur ! /acfu , dictu (mefnardtUf narratu, ctlebratu) visu, 
Sall. liig. Q3, 7. auditu Cic. 0*at. i , 8. taCtuX^e. €. N. ©12, 67- co^nffii Cic; Orat 
1 , 8. scitu. Cic. d6 Irtt; 1 , 20. gustatu€\c, GatrM. i^S, ' 6J. Miiltb fi-equcnting' cir- 
cumlocutiortes illae adhibitae inveniunttn*, qu^e nt sensnm plane eundem non efficimir, ' 
ita tamen pfoxime ad eum-accediint, qtiarum altera p^r part. fdT. pass. additi prSpositio* 
ne ad, altera per infinitirum fol*matnr. — \^ib in >i^ 

Dfepriori quidem eircumlocutione facile quivis inteHiget sensum non mtiltum va- 
riare, rtamqtte Cum SupinUm ablat. cOndicionis sit, et ad quam actionenl quid aptnm sit' 
indicet, qtlis est quinin part. fut. pass. eundem fcre sensum ihesse et id tantum ihteresse 
ihtelligat, irt, cum constfuctio illa citm part. fut. pass. ponatur, actio ad' certam qnan- 
dam rem efficiendam referatur. Quam sententiam nostram his probare conemur exem- 
plis: Cic. de Fin. II, 20. Cihus facillimus ad concoquendum. Vlin. 23, 8. JSUceS dif^ 
Jiciles concOCtu. Cic. de Plat. l, 8. Quid est tam jucundiim cognitu atque auditu, 
quafh saplentihus sententiis gravihusque verbis ornata oratio. Cic. Orat. 1., 49. Ora- 
torem puto esse eum , qui verhis ad audiendum jucundis et sententiis ad prohandum 
accomodatis uti possit. C\c. Tusc. ^, 1. Res dura, aspera, amara , ad patiundum 
tolerandumque^ dijjicilis. Cic. Tin. 4, IQ. Asperum est dolere , molestum, odiosum, 
contra naturam , difficile toleratu. — 

Sed hoc genits dicendi solum est, qtiod ciTcumlocutioni ita inseirviat, ul sensus -17 

' fere id«m PcnMaeat. fi^qua circumlocutuMiu geaera , ^uae propoaunlur , omaia ( cf. 
Ramsh.^. 170, 2, cNot. 2* b.<p. 4ft2') plus minusve a sen«u qni -supiao iiie»t recedunt, 
ideoque pro ciscumlocutione vera secundum ea quae diximus haberi nequeunt. Nam ut 

' rilias V. g. per part. ^praes. etc. cf^«R. 1. c omittam, circumlocutio iUa.periinfinitivum 
ionge alinm sensum efficit. Namque inf. , «bi adjectivo hu}U8modi additur , snbjectum est , de 
qnoin enuntiatione plena ahquidpraedieatur, ita iit v. gr< in loco illo C. Nep. Att i6. 
/udicare ^^ctfff e^^, tres^illae indiioii partes; subjectum i jndicare ) praedicatum (diffi- 
efle) copuk (est) adsint. Gontra si supinum aut vera illa circumlocutio cum part.:ifar. 
pa«8.' posita est, utGic. Off. III, 0. Haec ad judicandum sunt facillima, ix\ quod ako 
iadico jam constitatum est (facilis ad judicandunt) ^asi una notione comprehensmn 
de novo <]nodam subjecto praedicatur. Prius dicendi genus, lumirum per infinitivum 
ffia ciromilocutio, nt ad vim perspicnitatemque orationis multum Gonfert,ita etiam in 
causa esse videtur, quare forma illa supini posterioris raro inveniatur *). £x iis quae- 
^ximus apparet, qunm adjectivum talc' cum supino in u ponatur, isemper subjectum ad- 

'dit oportere, ad quod referatur. Quod quidCTi in omnibus locis, qnibus supinum post. 
invenitur, quod ego sciam, ita.se habet. Unus ille iocus Ciceronianus i*epugnat : Lael. 
17» 64' Vtdgolegitur: i^uid'? hmc ul omitlam , quamgraves, quam difficiles ple- 
risque videntur calantitatum sacietat^f ad quas non estfacile inventu, qui descendat. 
Cum «atura adieeti^ ^/aci^'^ iilo Yerboi „inventu^' apposito non imfmutetur, ^acesBC 
est, nt subiectum quoddam»^ stve &ubstanL sire alia orationis pars, qnae sabstant vi- 
cfem gerat, adsit, adquoid ^ foi^f 2« ^•< 'vd> ot attributum, vel ut praedicabim referatur. Tale 
antem subjeotnm non adest, neque in d^a7e libri Mss. variant, quarein „inventu" aat in 
afio iuncturae genere mendahaereat neeesse est. Emendatio, quam kibi*i Mss. praebent, 
utpote qui sane quam plurimi inventus praebeant **), propterimmutationemiBiaime vio- 

' lentam primo adspectu quidem arridet , sed si rem accuratius exanunavem , «am cum se- 
qnenlibas «en conveaire videbis. -Namque si f^inventus est" huic loco redditom •est, 

' necesse est, ut d^ffcendere^ conseqnatur. cf. Zumpt. Gt. lat. c. 76, 13. (514) Kriiger***) 

'II. H^ft p. 67> et sequ. (^are nobis quidem magis arridet mntatio pron. relat. 4fui in 
pro». interr.9Mi.s, ita ut, cum^ non facile inventu est, quis descendat Jegen$ , 'tota illa ♦) Rudd. II, 261. Quodsi sententia nondum perfecta est, sed ad casum aliquem praesertim ace. 
fit transitio , tum infinitivo fere semper utendum. Cujus rei ratio in eo sita est, q^od supina 
posteriora absulute ponantur, nec ut priora casum sui verbi post te recipiant. 

♦♦) cf. Gernh. in ind. lect. Varr. 1. c. 

**♦) Untersuchuagen aus d«m Gebiete der lateinificben Sprachlebre. Braunsch-n. 1820. 

4* 18 

enantiatio „qui8 descendat" subjectum sit ad „nonfacile est inventu^ eodem fere moio 
ut in loco iUo Cic. Off. II, 14, 48« difficile dictu est, quantd opere conciliet animos 
comitas affabilitasque sermonum. ' 

Quodsiea, quae de natura supini posterioris proposuimus , recte se habent, 
uti 8pei*amus, de circumlocutione in formula illa optimumfactum pro „optimumfactu,^ 
ut midti volunt, sermo amplius esse non poterit, Namque cum supinum /ac^u , utpote 
quod vicem infinitivi gerat ideoque ad omnes ejusdem generis casus pertineat, factum 
autem> quod part. pf. pass. hic substantivi Idco positum est , pro uno tantum casu pos- 
sit accipi *, quivis inter hasce formiilas differentiam quoad numerum interesse intelliget, 
ita ut optimum factum (gut gethan i. e. gute That) ad singulare quid, optimum factu 
(gut zu thun) ad omnia ejusdem generis, quae fieri possunt, pertineant. cf. Bentley ad 
Terent. Andr. I. 5, !• *)• Hocinest factu humanum aut inceptu? et Kritzium ad Sall. 
•Cat. 32 , 2. optimumfactum. — Ab hoc usu in natura verborum fundato poetas inter- 
dum reccdere, ut in vulgus notum est, ita etiam ex his Jocis cognoscere poteris. Cic. 
Off. I, 3,7 honestumne factu sit an turpe dubitant , id quod in deliberalionem cadit, 
Hor. Sat. I, 4, 124» Sive vetabat an hoc inhonestum et inutile factum Necne sit ad- 
dubites. Nam poetae ut orationi majorem addant vim atque alacritatem, id quod in 
phires casus pertinet quasi jam factum sit, cuft^d^o ctitaiK effectus certe dari possit, pro- 
ponunt. — Plures circumlocutiones quas ,4}nidB. l..e. videbis, proponere supersede- 
mns, quod a sensu per supinum expresso paullo longius recedunt, necpie quicquam ad 
naturam supini illustrandam valent. Nam elLi&raplii iJHAZ ctifficilis est adeuntibus : et, 
res difficile dijudicatur possunt illa quidem, immutato; tamen sensu, per supinum ex- 
primi, sed qui, utrum hac an illa formula utaris , nihil interesse, dixerit, a vero haud 
dubie longe abeiTavit. — 

Quibus de usu atque natui^a supinorum propositis libet paucis de forma eorum 
fingenda disserere. — Grammaticorum complures liuquae graecae analogias secuti su- 
pini formam cum formis illis adjectivorum vei*balium in tos , rlof contulerunt, atque ex 
his supina latinorum derivarunt, eo usque progredientes , ut vel significationem ipsam 
inde peterent. Cf. Hcrzog. ad Sall. lat. 36, 4. *•)• Equidem utlibenter concedo , linquam •) Sic. Ueaut. IV. 3, 26. Rem factu facilem. Phorm. II. 4, 16. Turpe inceptu est. Quid quod 
postea vidi apud Donatum: Factum aut inceptam: in aliis, factu aut inceptu fuit. Bene, 
quod doctissimus magister vetustam lectionem indicavit. Hoc interest: Si factum legis, ad 
singulare quid respicis; si factu, ad omnia circa nuptias et praeterita et futura. 

•♦) Es scheint ausgemacht, wenn maa die Analogie der gr. Sprache zur Norm nimmt, dass den 
Sapinis die Form der Adjectivorum verb. rum Grunde liegt ; also WitXtKtcn so auch lat lectus. — latinam cnm grsi^oa multis in rabus etiam quod formam extemam attinet, mirum in mo- 

■ dum' cMivenire , ita hac in re consentire neqiieo. Namque notio illa supini , ut docui- 
mus, longe alia est, quam adject iUorum in roV, rcof ; quaque via ab hac adillam tran- 
sitio fieri possit, equidem non assequor; facilius fortasse a notione infinitivi ad part. 
pf. pass. traMire poteris. Gunther 1. c p. 81* Quare cum in lingua^raeca forma non 
adsit, cui hanc possts comparere, ad altiorem lingiiae lat. fontem procedendum puta- 
mus. Hunc in linquis quas vocant oriental. quaerendum esse certe quoad maximam par- 
tem, quaestiones etprioi*ibus et his nostris tempoi*ibus susceptae, verisimile certe reddi- 
d^runt. Cf. Bahr. Histor. lit. Rom. Carlsr. 828. p. 2, 3. *). Jam vero omnes infinitivi 
Indici, Persici, Sclavici ad radicem verbi t addunt, et quidem ling. Ind. tum, Pers. 
ten, Sclav. ti, immo etiam germanica ten cf. Grimm. Deutsche Gramm. Gott. 81Q. p. 647> 

Formae illi linguae indicae supinum latinorum ex omni ratione convenire quis 
est, quin intelligat Quae quum ita sint, hanc supini formam infinitivum primarium 
esse censemus, qui quidem in graecalinqua sibi similem non habent, at non sine causa 
ad communem illum complurium linquarum fontem , nimiinim linguam sanscriticam re- 
ferri potest, in qua ipsa terminatio in tum (ex tu et m, accusativi signo , conflata ) in- 
finitivi accusativum solum in<M«at **). ?'«iijj 

Haec terminatio in tunt iqmU^» verborum addita efficit in conjugationibus illis de- 

■ rivatis seu infirmioribus, i. e. jMima, sedun^a, quarta atum, 'itum, itum\ in primaria 

' '■.- ■■ >yL «-'i ii, .J oUi. 

*) Um so mehr BeriicksichtiguQg VQrdiei^t ,9(|i^ Stclle dcsselbea Dionysius von Halicarnass (I. go. 
in. ) worin er versichcrt, die romische Sprache sey ein Gcmisch von nicht ganzlich barbari- 
schen (Celtischen) aber auch nicKl' alisgesucht griechischen Lauten, unter diesen aber der ao- 
lische Dialect der bedeutendere. — Diese Aeusserung des Diun. in Verbindung mit einigen 
Denkmiihlern alter lat. Sprache muss uns um so behutsamer machcn , weder die gr. Sprache 
in den gennnnten Dialekten, so ausschliessend und vorhcrsehend auch ihr Einfluss auf die 
Bildung der lat. Sprache gewesen scyn mag, als den einzigen Grundbestandtheil der lat. 
Sprache zu betrachten, noch anderseits die lat. Sprache fiir eine blossc Tochter der Celtischen, 
^ Gallischen oder Germanischen zu erklaren. Von einem unmittelbar orientalischen Ursprung 
der lat. Sprache kann jetzt wohl keine Rede mehr seyn, obgleich auch in dieser Sprache 
Manches vorkbmmt, wras mit orientalischea Sprachen auf gemeinsamen Ursprung hinxie- 
leu kann. ib. p. 3 (8)- Andere fiihrten das Lateiiiische auf einem mit dem Griechischen, 
Germanischen , Celtischen gemeinsamen Ursprung aus dem orientalischen , zuniichst aus dem 
Sanskrit zuriick. 
**) Bopp. I. c. p. 43. Gebildet wird der Inflnitiv (im Sanskrit) von der gemeinschaftlichen Stamm- 
sylbe, durch Anhangung der Sylbe tu, und zwischen diese Sylbe und die Wurzel wird ge- 
wohniich i eingeschaltct. Kennzeichen des Accussativ's ist m , und daher geht der Infinitiv, 
der immer als Accusativ steht, aucli immer auf um aus, als Kar-tum, Stha -tum, Tjak-tum, 
Tan -i - tum , Vam - i - tum u. s. w. •<^tti' ilffinittWrf'litfeir«irtMiiTet>b*r«*iht, fit i> ' ittt <^tit i^ii ^-hi" geta.'m e, hin p tnnmA, 
(f iitit^ ^Hdat, Mtaina ait»ie in ^ ^be^t. 'QMie-ri^^ii^Bgw ]^«y«picutt- dbi/ecit, ^i inler 
fc coitfuferis^TKici^tehi^I. t:.'^^.<tO-^»»t»^- *• c- 40ilf5^. Rinli8rl.i<j.^ p;- 8f -^'SS.Oniiies 
attiem^-fonnae, <{u4e.«ftyi httc 7<oi^mfltidivratidii«-{>ltt»^ Wilm tNii i riMMiuntv iMAe ortas «l«e 
ci^Aijtas, ifJAb^ «on<i9 titii^niinkei^ns tMIe ^Bqtiiini f>ofeif. '3<S<ii>'fd#lMe priori HHera ewn 
ea qhirm 6hi^s - flfcfae vis- pOsciebaf terlftiimtione, - nimKNittt^n ' ^ « i«lditai est. Q«a in ire 

-Hiigtiam^ iilcKeimi fere caidem-leg^ s^cutaYn e««e ^iiemtw,' nipiwli qnae item «ccusativo 
Stipiniin tum alteram formam, nimirum ablatirttm iiistnHnenfakMta snpini in tt;a addi- 
^crtt.«Bopp. l.-c.-p. 45.ii'4. •)• 

Partidjiia et perfeciti pMS.-etfttlHri activi f(^i()fi>'«ttpUhi'itJeqniHiiamo pmdens in 
diibinm vocabit. At alia^^faic oritur quae^tio, num. part.-pf. psk, eimi paNimm sensum 
obtineat, a«npinis, quae mere passivum sensum neqnaquam' h^bere snpra diotum est, 
possint descendere. Equidem etsi secundum legem parsimeniae eansas -rernm sine ne- 
ces«itate non raultiplicandas esse exifltifflem: supinnm tMien vere partibipii pf., pss. radi- 
cem ess^ nego, cnm~ transitionem notionis acti^rM ii^ pMiivam non explicari posse oer- 
tum sit, cf. Bauer ad. SancL Min. I. i62' not. S, Hne ace«dit qnod supinis c*rent 
Tcrba permnlta, ^iibns part. praet. non dcsint*^^utgat».M«j', soKtus, moriuus , ortus, 

'fassus, doctus etc. quare participia haCc lftlinorum.'partici{Mis iBis et linquarnm orien- 
talium **) et Germanicae ***) respondere cenaemus , quibus etiam in lincpia graeca ad- 
jectjva Verbalia in ro/ et quod adformam et qnod >d notiQnem attinet, similes sunt cf. 
Butt. ^. ^2. Neque tamen idoirco degcivationem i^iictiieipiorum et praetexit. pass. ctfut. act. *) Autter dem Infiaitiv leite ich ein Gerundtum von d^in nicht mehr ^«hrauchltchen ^omina- 
tive in tu ab, ein iGeruodium , welches dem lat. in do gleicht, wiievn die«es auf die Frage wo- 
durch aUAblativ steht. Die indische' Sprache hat fiir dietes Verhaltniss einen eigcnen Ca- 
•us,:den Instruraentalis , dessen JKenozeichen ,bey mehrern Decl. «ia langes a ist Nsnnwbr- 
ter weihlichen GeseUeehte* der sweyten Decl. di« «^f u ausgehen , v«rwandeln u vor den En- 
duogcn, die mit eiaem Vocal aafaogen in av, vor d«m a des lastrumeotalis aber in v 
bloss z. B. Dhaeau, acc^ Dhaeoum, dat. Dhaeauvae. In^tr. Dbaenva. Von Tjaktu, als no- 
'I men femininum der Eweyt«n Decl. betracfatet, keont regelnnissig der Acc Tjaktum, welcher 
der Inf. der Wursel Tjak ist; und der Casus Instruat^talis TJAktva, welches das gesagte 
Gerundium ist Vgl. p. 57 u. it4. 

•*y Bopp. I. c. p. 6o. ParticipiQn, die «ine besondere nahere Bestimraung ausdriickeo, ohne dass 
diese durtch eine Flexion der Wurzel aogezeigt word«n «iod. Ein Fart. pr*et. pass. , welches 
durch die Anhangung von.t aus der Wurzel gebildet wird. Vgl. p. il5. 

***) Der Abstamauog des particips io turus uod des part. pass. io tus von aholichen und gleich- 
bedeutenden Participien im Sanskrit ist schon gedacht 'Worden. Vgl. Grimm. I. c. p. 646. — -^ ' 3t^ 

a' supittty» qwdif^foraiatev t^ gfa fB kmft tiea waeh<laai' e^9fr€gng«HW<, «tf»ote<<|U»'et nii*-! 
mbme-Unginiitt^aildfeeeirtiniR-^optitne coiMirff^ et error q«iv^ l)v«l#>^: pMwc»reii«» 

dUirt sed^d tiMiiiii'tfronibhs''«empei<' prae«pi«to«lusi'^ errt» ne 4afM dtmralVHMM eti«iii> 

a* «i^Hftationem pibrtftiei%^iit«»*tf ii i >,- c{ r . , . , -j 

■ ' ' ' ' ' Jiim*'ieuHF'tt€ ''fiW^A" &ujHi ^MrM^i^ti^ ' pervewtuBi «it, «^an he& imppreKiiu > 
uWdCnomett^irpirwafc^e^riat*, <fMA •qpid^i^a«irtion«Mi^ eriffortaise qui janv > ai^' ini^ 
tio tractatam eisse cirpiat? S^d^os^ ideo ea« usque ad fineim rejeciwus^ qi>»d noa pos« 
soinHs tjtiiiitR re" aecuratius trlictanda-ad priora saepius recnrratoiis , cfuaine bac via inita. 
br^itatt cH>n9<ritB*afpiiWnHrt^ •i-^ '^ 'T'^ v 

'" ' Apud^Whcttlfkiitnhinromen supinortfm nbnditnl' oecniTif*; namqtie ubi de iHib 
16quitiir participia^a appelfclt; Inst. Of-nt. I. 4. Ffamut nocttz et diu ita dictu et factxr. 
Sunt enim haec qaoque verba partlctp. quidern, non tamen qualfof^dictofactoque. 

' Priscianus ea tamen diserte siipina aip^ellat, causamque hiijus nominis proferl. 
Vil. 9. 49. (ed. Kr. p. 396.) supiria vero nominantur , quia a passivis participiis, quae 
quidam supina nominaverunt , nascuntur. Quodsi res etiam ita se haberet, uti Priis- 
cianus contendit, tamen haec qnam profert ratio quaestionem non modo non solveret, 
sed etiam augeret , quod Scaligef de'ca^», ling. lat. Vir, 144 (p.m. 376.) recte intel- 
lexit, qui,dicit: ?fam qiiocL afunt veteres , id ea causa factum esse , quia a praet. 
passiuis ducta essent, "quae praeieritti V^teres supina appellarint, hoc non solum 
non 'solvit quaestionem sed e\(ain a^g^^^'' SeA. haec ipsa Prlsciani sententia omni ra- 
tione plane destituta est.' Wi^que 'iiatnrtlj rerum , ubi Je modo quo orationis partes 
deriventur serrao est, poscit, ut ab ^/ qiiae teinpore prior adesse debel, altei*a de- 
rivetur. Jamvero, ut leges rationis clare evincunt, id quod Priscianus ipse VIII, 12- 
66. (Ed. Kr. p. 406O confitetur, forma activa prior adesse debet, quam passiva, cum 
agere (actus) prius cogitetur necesse sit, quam agi (passionem) cf. Bauer. ad Sanct. 
Min. I. 162. O"^'^'^ haec deductio nominis nuUo modo admitti potest, cura supini notio, 
ut supra docuiraus nequaquara raere passiva sit. — Quam derivationem quum Gramraa- 
tici posteriores non sufficere vidissent, ad aliara quandara confugerunt, npn raagis pros- 
pera uti nos credimus usi fortuna. Sic Voss. Anal. III, 11 et Scal. I. c. noraen supino- 
rura huic orationis parti hac de causa inditum esse contenderunt, quod statum perfectum 
indicaret, re autera perfecta nobis supinis i. e. otiosis esse liceret. Quam nominis de- 
rivationem duabus de caiisis admitti non posse putamus. Namque supina per se nequa- 
quara statura perfectum indicant, cura finis ad quem consequendum contendis, miraine 
pro statu perfecto haberi possitj cui rei etiam hoc accedit , quod circuralocutiones il- 
lae, quas protulimus, omnes ad futuriira spectant, rainirae autem ad perfectum. De- \ 

nkpie ut concedam supini notionem statian perfectum aigniiicare, nonne etiam par. 
pf. eandem notionem servant? Quo poteris explicare, qua de-causa nomen hoc his ora- 
tionis partibus prae ceteris relictum sit, cum molto majori jure ad Part, pf. pass., qui- 
bus ereptum est, pertineat. Quare omissis aliis, quae aecpie inepte ab aliis Grrammii- 
tias propositae sunt, sratentiis* nnam illamampleotendam epse censcBuiSi^ qu^m Bauer. 
ad Sanct. Min. I, 655 proposuit. Hic supinorum nomen iis inde inditum es$e conten- 
dit, quod ad alias orationis partes sese redinent, atque ita vere sint supina. Quam 
causam ab omni parte sufficere nemo negabit, cum notnm sit, omnes omniuo ora- 
tionis partes ( praeter eas , quac ut vinculum conjunctioni verboirum inserviunt ) absolute 
quodammodo poni posse, has sola» autem semper orationis partem aliam ad quam sese 
reclinent, reposcere, nimirum supinum prius verbum eundi aut movendi, supinum 
posterius autem adjectivum aut vocabulum quoddam adjectivi vicem gerens. 

Haec fere sunt, <{uae de supinis linguae latinae dicenda babuimus. Fines hujus li- 
bri angustiores nos brevea esse et saepe satis habere coegerunt, lectores, quamquam rem 
ulterius persequi optavimus , ad auctores probabiles ammandasse ; attamen brevitati ea lege 
studendum putavimus, ne quid detrimenti argumentorum firmitati atque perspicuitati inde 
accederet. Quare etsi non ii sumus, qui hac nostra opera certamen illud ad finem per- 
ductum esse putemiis , tamen rei hucusque obscuriori lucem aliquam quamvis exiguam 
nos attulisse et optamus et speramus, ita ut.et qui docent et qui discunt habeant quo 
utantur. Quod nos assecutos esse si aequus rerum aestimator concesserit, a fine, quem 
nobis proposuimus, non ex omni parte nos aberrasse, neque operam fi'ustra suscepisse 
profitebimur. r— , 35 Schuler-Verzeichniss nach den Fortgangs-Platzen. Vierte oder Ober-GymnasiaKClasse 

war fiir dieses Studfenjahr unbesetzt. 

i 

Dritte Gymnasial - Classe. 

Classlehrer: Dr. Franz v. Paula Hocheder, k. Rector und Professor des 
neuen Gymnasium. 

Lehrer f ii r Religion: Herr Professor Michael Permaneder. 

Lehrer der Mathematik: Herr Philipp Weidner, Professor der Ma- 
themalik des Gymnasiciin *ind Prafect im k. Erziehungs - Institiite fiir 
Studierende. : ;;' iv , vniu. 

Anzahl: a) der Inscribirten 37; b) der am Schlusse des Jahres noch Yorhandenen 54. 
♦*1. Victor Deutter, 16 J. 10| M. Ah, von Landshut*), Zbgl. d. k. Erz. Inslitut. 
•*2. Wilhelm Quante, 11 h 7 MjMlts von Rempten, Zbgl. d. k.Erzieh. lustitutes. 
•*3. Maximilian Bar. v. Lafsberg, 16 J- Q^ M. ah, von Salzburg, k. Edelknabe. 
♦*4. Ludwig Schwaiger, 17 J. 7^ M. ah, von Wolfrathshausen, Z.d.k-E.Inst. 
•*5. Rainerius Lamherger, 18 J. 8 M. aU, von Ebrach im Ober-Mainkreise. 

*6. Karl Baron v. Aretin, lOJ. 4,M. alt, von Miinchen, k. Edelknabe. 

*6. Matthaus Peller, 18 J. 11 M. alt, von Menning im Regenkreise. 

*8. Heinrich Fischer, l^ J. M. alt, von Landsberg, Z.d. k. E.Inst. 
Q. Johann Treiber, 18 J. 9 M. alt, von Schbnsee im Regenkreise. 

10. Elias Albert, 17 J. alt, von Miinchen. 

11. Georg Baron v. S*tengel, I6 J. 5 M. alt, von Munchen. 
12« Friedrich Hacker, 18 J. 1 M. alt, von Miinchen. 

12. Joseph Andreas Riedl, 17 J. 8 M. alt, von Miinchen. 

12. Ludwig Graf v. Spaur, 19 J. 1 M. alt, von Innsbruck, Z. d. k. £. Inst. 

15. Joseph Gerhardinger, 18 J. 11 M. alt, von Dingolfing. 

16. Friedrich Schuster, 18 J. 3 M. alt, von Teitau im Ober-Mainkreise. 

17. Joh. Baptist Baron v. Pechmann, 17 J. 4 M. alt, von Wiirzburg. •) Alle nicht naher hezeichneten Ortschaften liegen im Itarkreise; hekannte Stadte sind durck 
ihre blocs* Benennung bestimmt. .2^4 18. Matthia* Plrkl, 17 J. Q M. alt. v«ji Erding. , ,, 

IQ. Georg Winklmayer, IQ J. 4 M. alt, von Nunhausen. 

20. Maximilian Arnbld, IQ J. 5 M. alt, yon Miinchen, Z. d. k. E. Inst. 

21. Philipp Mayer, 21 J- 10 M. alt, von Rosenheim. 

22. Joseph Lorenz, IQJ. SM. alt, von Augshurg, Z. d. k. E. Inst. 

23. Georg Walser, 23 J. 3 M. alt, von Kreuzthal im Ober-Donaukreise. 

24. Joh. Baptist Mayr, ig J. 6 M- aU, von MiincUop.^ 

25. Joseph Lang, 17 J. 6 M. alt, von Reuti in Tyrol. 

26. Napoleon Hauner, 18 J- 10 M. alt, von Neumarkt an der Rott. 

27. Andreas Ruchti, 20 J. 9 M. alt, von Stein im Ober-Donaukreise. 

28. Rarl Dosch, 20 J- 7 M. alt, von Miinchen. 

29. Georg Kummer, 19 J. alt, von Augshurg. 

30- Daniel Nufs A. C, 21 J- 6 M. alt, von Ingenheim im Rheinkreise. 

31. Karl Wilhelm Schaller 18 J. 9 M. ah, von NUrnberg. 

32. Alfred Leeb, I9 J. M. alt, von MMinchen. 

— Marquard Wintrich, 18J. 2M.alt, von ViJcklahcuck im Innv., Z. d. k. E. ImU 

— Karl Rornacher A. C, 18 J. 6 M. alt, von Oetlingen im Rezatkreise. 

Anmerk. In allen Clasfien erhalten die mit '* bazeicbneten Sehiiler Pretee -Biicher mit 
Preise - Diplomen ; dic mit * Accessit-Diplome. 

Marquard Wintrich, ein rorziiglich fleissieer und wohjg^sitteter Sqhiiler, konnte 
wegen einer das ganze zweyte Semester andauernden Krankheit nicht in die allgemeine 
Fortgangs -Berechnung aufgenommen werden. Im Winterhalbjahre behauptete er unter 
36 Schtilern den Qten Piatz. 

A. Karl Korn.acher trat er«t nach dem Anfiange des Sommer- Halbiahres einj 
auch war dieser kurze Besuch sehr unterbroehen. Er gehort dem lezten Drittheile an. 

Ferncrs wurden durch Krankheit von mehrtren Wochen in ihren Studien bedeutend 
gehindert: Quante, Bar. r. Pechmann und Nufs; l)esonders aber Hacker. • ♦ Zweyte Gymnasial-Cla,sse, 
Classlehrer: Herr Professor Sebastian Fpeudensprung. 

Anxahl : a) der inscribirten Sohuler 44^; b) der am Sehlusse dee Jshres noch rorhandenen 3t. 

1. Maximilian Jacuhezky, 15 J. 9 M. alt, von Miinchen. 
**2. Otto Wild, 16J. 8M. alt, von Stoffenried im Ober-Donaukreise, Zijgling 

des k. ErziehuQgs-Institutes. 
••3. Rarl Theodor Senestrey, 15 J. 3 M. alt, von Bernau im Ohermainkreise. 
•*4. Maximilian Baron v. Branca, 16J. 5 M. alt, von Ansbach, k. Edelknahe. 
•*4. Reinhact Baron v. Freyberg, 16 J- 4.M. alt, von Ansbach, k. Edelknabe. 
*0. Ignaz Schmitt, 16 J. 8 M. alt, von Miinchen. S5 

*7. Ouo Se«l» 163. 1 M. alt, von K«nipten. 

♦8. Joh»:B|tpt. hiitmtkytT, n J. 2M. alt, von Grofshaarbach itn Unter-Donaukr. 
ip. JosflphjZaikti, iSrJ. 10 M. alt, von Tolz. 
||0> Peter v. Gamuaden, 15 J> Q M. alt, von Miinchen. 

11. Alois Stort, 17 J. 3 M. all, von Miinchen- 

12. Rarl Primbs, l6 J. C M. alt, von Miesbach , Zogl. d. k. £. In»tit. 

13. Heinrioh Biirgel, 15. J. alt, von Salzburg, Zogl. d. k. £. Instit. 

14. Franz Christoph, 1 6 J. II M. alt, von Landsberg. 

15. Kiarl Rubel, l&J. alt, von Bamberg, Zogl. d. k. £. Instit. 

16. Rarl Grabner, 17 J. alt, von Feldkirch im Vorarlberg. 

17. Franz Huber, 15 J. 10 M. alt, von Reichenhall , Zogl. d. k. £. Inst. 

18. Joseph Aufschlager, 15 J. 10 M. alt, von Miinchen. 

19. Karl Rainer V. Schallern A.C, 17 J. 3M. alt, von Baireuth, Z.d.k.E.Inst. 
20- Alois Eggler, 18 J. 1 M. alt, von Greiling. 

20. Johann Pachmayer, 16 J. 4 M. alt, von Pornbach, Ziigl. d. k. £. Instit. 

22. Ludwig Doblinger, 14 J- 10 M. alt, von Miinchen. 

23. Heinrich Brunner A. C, 18 J. 10 M. alt, von Ansbach. 

24. Jakob Wilhelm, 18 J. 2 M. alt, von Landshut. 

15. Ludvvig Capeller, 19 J. 5M.aIt, von Straubing, Zogl. d. k. £. Instit. 

2O. Rarl V. Menz, lO J. 11 M.. alt, von Haag im Innviertel, Zogl. d. k. £. Instit. 

27. Joseph Sedlmair, 18 J. 2 M. alt, von Engelsberg. 

28. Karl Dubois, 1 5 J. 6 IVJ^ alt, vojti Passau, Zogl. d. k. E. Instit. 

28. Clement Graf V. Joner, l5^. 16M. alt, von Miinchen, k. Edelknabe. 

30. Mich.Riegg, 16 J. 11 M. alt, voaObermedlingenimO.Donaukr., Z.d.k.E-Inst. 

31. Max. Jakob Mi«dl, 17 J. 5'M. alt, von Munchen. 

32. Ludwig Forster, 17 J. 3 M. al^, von Dachau, Zogl. d. k. £. Instit. 
3&. Simbn Etel, 18 J. alt^ \'on MiiAehen. 

34. Heinr. Riedl, I6 J- 1 M. ah, von Altbtting, Z.d.k.£.Inst. 

35. Joh. Gansler, 18 J. 7 M. alt, von Miinchen. 

36. Martin Hbfs, 17 J. 4M. alt, von Miinchen. 

37. Rarl Stagmayr, 18 I. 10 M. alt, von Miinchen. 

38. Ludwig Graf v. Rechberg, 17 J. 7M. alt, von Munchen, k. Edelknabe. Erste Gymnasial - Cla&se. 
Classlehrer: Herr Professor Michael Permanedcr. 

Anzahl: a) der Insoribirten 45; b) der am Ende des Jahres ttofth Yorhandea«n 41. 

••1. Rarl Bbhm, 16 Jahre, 2 Monate alt, von Miinchen. 

••2. Rarl Lieberich, A. C, 16 J. 1 M. alt, von Wassertriidingen im Rezatkreise, 

Zbgling des kbniglichen Erziehungs-Institutes. 
♦•3. Franz Hbgl, 17 J. 4 M. alt, von Frechelsdorf im Regenkreise, Z. d. k. E. Inst. 

5* 36 

••3. Eduard v. Lossl, 15 J. alt, von Weiler im Ober-Donaukr^is*, Z. d. k. £. Ins(. 
**5. Ludwig Baron v. Freyberg, 14 J. Q M. alt. von An»bach, k. Edelknabe. 
•6. Maximilian Graf v. Tauf fkirchen, 15 J. 3 M. alt, von Baireuth, k. Edelk. 
*7. Ludwig Bar. von der Tarin, A.C., 15J. 2M. alt, von Darmstadt, k. Edelk, 
*8. Michael Miihlauer, 18 J. 8. M. alt, vou Miinchen. 
9. Eduard Fentsch, A. C, 15 J. 9 M. alt, von Miinchen. 
9. August Graf v. Reigersberg, 14 J. 10 M. alt, von Wiirzburg, k. Edelknabe. 

11. Joachim Peckert, 16J. 10 M. alt, von Landshut, Z. d. k. E. Inst. 

12. Joseph V. Molo, 15 J. 4 M. alt, yon Untergilnzburg im Ober-Donaukreiae, 

Z. d. k. E. Inst. 

13. Xaver Rbrner, 16 J. 9M. alt, von Eichstadt. 

14. Hermann Fischer, 15 J. 4 M. alt, von Landsberg, Z. d. k. E. Inst. 

15. Heinrich V. Schenk, 15 J. 2 M. alt, von Miinchen. 

16. Johann Glas, lO J. 4 M. alt, von Polling. 

17. Maximilian Pachmayer, 19 J. 3 M. ah, von Regensburg, Z. d. k. £. Inst. 

18. Ludwig Grabner, 14 J. 9 M. alt, von Schongau. 

18. Ludwig Greger, 15 J. M. alt, von Stadt Eschenbach im Ober-Mainkreise. 

20. Hermann Faber, A. C, 15 J. 2 M. alt, von Ansbach. 

21. Joseph Karl Junemann, 17 J. 5 M. alt, von Strassburg, Zbgl. d. k. E. InsL 

22. Joh. Baptist Albert, 14 J. 10 M. alt, von Miinchen. 

23. Joh. Baptist Achner, 17 J. 6M. alt, von Kiefer^felden. 

24. Anton Lechinger, 17 J. 7M. ali, von Reich^nhalL 

25. Joseph Holzinger, 15 J. 4 M. alt, rou.Miinchen, Z. d. k. E. Inst. 

26. Joseph Acher, 16 J. 6 M. alt, von Tblz. 

27. Ferdinand v. Barth, l5 J. 10 M. alt,, von Miinchen , Zbgl. des k. Erz. InsL 
27. Karl Faber, 15J. 9M. alt, von Miiuchen. 

29. Max. Graf V. Sandizell, 14 J. 7 M. alt, von Neuburg a. d. Donau, k. Edelk. 

30. Joh. Baptist Schweiger, 17 J- 1 M. alt, von der Vorstadt Au. 

31. Julius Sch waiger, 14J. 8 M. alt, von Wolfrathshausen, Z. d. k. E. Inst. 

32. Edmund V. Sedelmair, I4J. 4M. alt, voli Miinchen. 

33. Aloys Wallner, 17 J. alt, von Miinchen. 

34. Vincent G uggenber ger, 16J. alt, von Miinchen. 

35. Wilhelm Knappe, A. C, 15 J. 1 M. alt, von Ansbach. 

36. August V. Dietrich, l8J. 2M. alt, von Miinchen. 

37. Karl Daxenberger, 15 J- 9 M. alt, von Altenmarkt. 

38. Peter Bode, 19 J. 8 M. alt, von Miinchen. 

39. Ludwig Mayer, 17 J. 2 M. alt, von Miinchen. 

— Nicolaus Gbschl, 16J. 7 M. alt, von Miinchen. 

— Karl Hiemer, 16 J. 7 M. alt, von Neuburg an der Donau. 

Anmerk. Nikolaus Gbschl und Karl Hiemer trateit erst Anfangs des^zweyten Seme- 
sters ein, und konnten daher nicht mit Bestimmtheit classificirt werden. Nach dcn idMlWh^^ 3T rorliegendcn Leistungen gehort Goschl noch dem ersten Drittheile, Hiemer aber 
der schwachern Halfte des letzten Drittheils an. 

Eduard v. Lbssl ward durch 6ine langer andauernde Krankheit, und Karl Faber 
durch bfter wiederkehrende Krankheitsfalle im Schulbesuche gehindert. Interims-Classe. 
Classlehrer: Herr Professor Anton J a u m a n n. 

Anxahl a) der Inscribirten: 50; b) der am Schlusse des Jahres noch Vorhandenen: 40. 

•*1. Karl Schmid, 15 Jahre, 7 Monate alt, von Allmanshofen im Ober-Don«u- 

kreise, Zogling des koniglichen Erziehungs-Institutes. 
♦•2. Peler Glonner, 14 J. 5 M. alt, von Starnberg, Zbgl. d. k. Erz. Institutes. 
••3. Anton Pachmayr, 15 J. 6 M. alt, von Pfaffenhofen au der Ilm, Z. d. k. £. Inst. 
**4. Florian Hailer, 17J. 3M. alt, von Miinchen. 
**5. Max. Lang, 16 J. alt, von Miinchen. 
«•5. Joh. Nep. v. Wening-Ingenheim, 13 J. lOM. alt, von Landshut. 

♦7. Joh. Nepomuck Sepp, 15 J. 3 M. alt, von Tblz. 

*8. Fr. Sales Kbgelmayr, 16 J. 7 M. alt, von Dettenschwang. 

♦9. Wilhelm Boshart, 15J. 5M. alt, von Miincheu. 

10. Guido Koch, 15J. alt, von Miinchen. 

11. Christoph Verdries, lO J- 3 M. alt, von Ingolstadt. 

12. Joseph Lentner, 15 J. 8 M. alt, von Miinchen. 

13. Aloys Lbcherer, 15 J. alt, von Miinchen. 

14. Simon Dallmayr, 14J. lOM.alt, vDn Maisach, Z. d. k. E. Inst. 

15. Rarl Anton Xaver Raiffeiseh, A.C, ITJ- alt, von PoIIing. 

16. Joseph Paur, 15J. 7M. alt, von Reichenhall, Z. d. k. E. Inst. 

17. Joseph P appenherger, 14 J. 5 M. alt, von Miinchen. 

18. Andreas Senestrey, 13J.11M. alt, von Bernau im Ober- Mainkreise. 

19. Max. Rloster, 13 J. 10 M. alt, von Oberstaufen im Ober-Donaukreise. 

20. Max. Eichheim, 13J. 7M. alt, von Miinchen. 

21. Max. Lilienthal, M. R., 15 J. 9 M. alt, von Miinchen. 

22. Karl Jehlin, 14 J. 10 M. alt, von Reichenhall. 

23. Xaver Stattler, 17 J. 9 M. alt, von Tblz. 

24. Max. V. Bieber, 15 J. 7 M. alt, von Augsburg, Z. d. k. E. Inst. 

24. Franz v. Heinleth, 14 J. 7 M. alt, von Memmingen, Z. d. k. E. Inst. 
24. Eduard v. Schenk, 15 J. 7 M. alt, von Reicheuhall, Z. d. k. E. Inst. 

27. Ludwig Bar. t. Pechmann, 15J. 2M. alt, von Wiirzburg. 

28. Joh. Nepomuk Mbsmang, 16 J. 10 M. alt, von Seeg im Ober - Donaukreise. 

29. Michael Perchtold, 15J. alt, von Benediktbeuern. 
SO. Heinrich Siegriz, 14 J. 2 M. alt, von Miinchen. 

31. Alexander v. Sicherer, 15 J. 11 M. alt, von Passau. 88 Si. Max. V. Kraromer, 17 J. 10 M. alt, ToaMuacheB, Z. d. k. £. liMt. 

33. Samuel Lilienthal, M- B., 14 J. 9 M. alt, von Miinchen. 

34. Norbert Bierdimpfel, l6 J. 2 M. ait, von Altenbtting. 
34. Eduard £rnst, 15 J. alt, von Miinchen, Z. d. k. £. Inst. 

36. Ferdinand V. Silherhorn, 14 J. 2 M. alt, von Memmingen , Z. d. k. E. I. 

37. Joh. Georg Hbhel, 17 J. 7 M. alt, von Wetzendorf im Unter-Donaukreise. 

38. Philipp Bar. V. Habermann, l6 J. 6 M. alt, von Wiirzburg, Z. d. k.E. Inst. 

39. Max. Zwickh, 14 J. 1 M. alt, von Miinchen, Z. d. k. E. Inst. 

40. Franz v. Aichberge r, 13 J. 10 M. alt, von Miinchen, Z. d. k. E.I. 

40. Friedrich Hacker, l6J.8M.alt, von RothenburganderTauber, Z.d.k.E. Inst. 

42. M«x. Bar. v. Christani, 15 J. 8 M. alt, vonMiiachen, Z. d^ k. £. Uut. 

43. Hermann Osterhuber, 15 J. 6 M. alt, von Miinchen. 

44. August v. Schcnk, 15 J. 4 M. alt, von Hallein im Salzburgischen. 
4!i. Joh. Baptist Hemmerle, 15 J. 1 M. alt, von Mii^chen. 

46. Karl V. Puchbbck, 15 J. Q M. alt, von Traunstein, Z. d. k. E. Inst. 

47. Otlo Ostermaier, 15 J. 2 M. alt, von Miinchen. 

48. Friedrich Berger, A. C, 15 J. 6 M. alt, von Miinchen. 

49. Ernest Prandl, l6J.l M. alt, von Traunstein , Z. d. k. E. Inst. 

Anmerk. Durch Krankheit von langerer Dauer weuren in ihren Studien gehindert: Bier- 
dimpfel, Koch, v. Sicherer, v. Wenin^-Ingenheim. 

Anton Gerold, Zbgl. d.k. Erz. Inst. , ein seTu- horniungsvoller Schiiier , ist im Laufe 
des Jahres gestorben. 

— '■ ^ ' " " " " ' ' ^'^•^i-^.m^, I i^>^ A n h a n g. A. Den Unterricht in der hebraischen Sprj^che ertheilte der Herr Prrester und 

Doctor der Theologie Joh. Ev. Stadler iri^ zwey wbchentlichen Stunden. \^u- 
ter den l6SchiiIern, die diesen Unterricht auf freywillige Meiduag be&uchten, 
haben sich durch gute Fortschritte und gewi^erkhafte Beniitzung der Lebrstnnden 
ausgezeichnet : Yor Allen Schmid Karl u. Senestrey Theodor, dann Bbhm, 
Hbgl, Kaglmayr, Mayr Joh. Bapt., Senestr^y Andreas, und Sepp. 

B. Der Unterricht in der franzbsischen Sprache wurde in vier Abtheilungeu von 

dem Herrn Paul Lemoine ertheilt. Unter den 12 Schiilern, die an diesem 
Unterrichte Theil nahmen, kaben sich ausgezeioknet : 

l. (unterste) Abtheilung: Lieberich, P«rchtoId, Kbrner, van 

Lbfsl, Molo, Faber, Fischer Hermann, Schwaiger Julius, Pe- 

ckert, Osterraaier. 
H. Abtheilun^: Senestr^^y Tkeodbr, Bbhm, £ggler, Doblia- 

ger, See4, Vogel, v. Kramm-er, v. Stlber horn, v. Ghristani, 

F>aatr, Prandl. 
III. Abtheilung: Schwaiger Ludwig, v. Schallern, Arnold, Fi- 

scher Heinrich, Deutt«r, Wild, Grafv. Spaur, Riibel, Biirgel, 

Capeller, v. Menz, Riegg, Primbs, Huber. IV. (oberste) Abtheiiung: Peller, v. Gejaiun^len, Quante, Li- 
lienthal, v. Aicliberger. 

G. Den UHterricht in der italienischen Sprache ertheilte Hevr Joseph OeJTattti 
in zwey Ahtheilungen. Unter den 17 Schiilern, di« d«raii Theil na^ttien, ha- 
ben sich ausgezeichnet: 

I. (uniere) Abtheilang: Sene-strey Theodor, Eggler, Dietrich, 

Zantl. 
II. (obere) Abtheilung: v. Gemunden, Brunner. 

D. Den Unterricht in der englischen Sprache ertheilte Herr L. Richelle, Rit- 

ter der Ehrenlegion, in einer Abtheilung. Die Schiiler: Biirgel Heiiirich, 
und Pachxnayr Johann, erwarben sich die volle Znfriedenheit ihres Lehrers. 

E. Den Unterricht in der Zeichnungsknnst er^eilteHerr Fr. Dahnnen. Sammt- 

liche daran Theil nehmende 51 Schiiler waren in zwey Abtheilm^en geth^ik. 

In der I. (Anfanger) Abtheilung zeichneten sich aus : Dietrich, 
Mo&mang, Wiesend, Seel, Goschel, Fentsch Karl, Pappen- 
berger. 

In der II. (hohern) Abtheilung haben sich besonders ausgezeiohnet: 
Bode, Hailer, MUhlauer, Doblinger, Albert £lias, FentscK 
Eduard, Gansler, Grabner Ludwig, Mayer Phllipp, Faber Her- 
mann. 

F. Unterricht in der Schonschreibkunst ertheilte Herr Ducheh. Folgende 

Schiiler haben sich in dieser Kunst ausgezeichnet: 

1. (untere) Abtheilung: Fentsck, MayerMax., Wiesend, Buch- 

ner Otto, Vogel, Oken, Schropp. 
II. (obere) Abtheilung^: Perchtold, Hailer, Kogelmayer, Lang, 
Verdries, Sene^trey Andreas, Osterraayer. 

G. Im Gesange ertheilte, ausser denZoglingen des ki Erziehungs-Institutec, aueh 

dea Stadtschitlern, die davan TheiLnehmen wollten, Herr Zinth Unterricht. 

H. Obrigens besuchten auch mehrere Schiiler nach freywilliger Meldung die t)buft* 
gen der oflFentlichen Turnschule und den oflBentlich^n Unterritht in der 
Schwimmkunst. Kurze Nachrichten iiber das neue Gymnasittm in Mflnchen. 

Das Studienjahr wurde nach vorgenommener provisorischer Insoriptit>n und 
Aufnahm&-Prufang am 11. November v. J. durch ein f^yerliclxes Hochaait <ro£Phet. 

Die benannte Priifung wurde besonders in Bezug aufdie erMe Cla9se des Gym- 
nasium mit strenger Befolgung der §^. 106 u. 107 des Studienplanes von 1829 ab^ft- 
halten, um fiir die neue Unierrichts-Ordnung eine sichere Grundlage zu ^ewinnen 
und daa Gymnaiium von der l^teinischen Schule scharfer abzuschranken. ,1 ^^^ -*- 40 

Die Classe vor dem Gymnasium — Intcrims-Classe — blieb fiir dieses 
Studienjahr nach $.149 ™it ^lem Gymnasium in Verbindung, und riickt das nachste 
Studienjahr vermittelst einer Priifung in die erste Gymnasial-Classe ein. 

Die nachsten Tage nach dem initium sollemne wurden in allen Classen die 
Disciplinar-Gesetze bekannt gemacht. 

Am 2. December v. J. wurde die definitive Inscription vorgenommen und die 
kis dahin gewonnene Kenntniss der Schiiler zu eiuer zweckmassigen £inweisung 
beniitzt. 

Die nach dem benannten Studienplane vorschriftliche Stundenzahl kontite 
nicht realisiert werden, weil weder ein besonderer Religionslehrer aufgestellt, noch 
auch der Profesor der Mathematik fiir die erforderliche Stundenzahl aus hbherji Riick- 
sichten disponibel gemacht werden konnte. Jedoch wiirde durch allerhbchstes Re- 
script in der Person des Priesters Doctor Joh. Ev. Stadler ein Lehrer der hebrai- 
schen Sprache in zwey ausserordentlichen wochentlichen Stunden aufgestellt. 

Eine weitere Veranderung des Lehrpersonals ging im Laufe des Studienjahres 
18^§ nicht vor. Der Herr Prof. Franz Xaver Brigl war durch die neue Studien- 
Ordnung fiir das Gymnasium entbehrlich geworden und Seine Majestat unser aller- 
gnadigster Konig haben diesen eben so geschickten, als eifrigen und treuen Mh- 
arbeiter zu einer Pfarrey befordert. 

Die nach §. 42. angeordneten Osterferien wurden zum ersten Male gefeyert. 
t)brigens erlitt der Unterricht keine weitereja-ltJlMerbrcchungen. 

Das Mayfest und das Namens- und Geburtsfest unsers allergnadigsten Konigs 
wurden durch musicalische Productionen und Declamationen gefeyert. 

Alle Schultage wohnten die Schiiler einer heiligen Messe bey, alle Sonn- 
tage war feyerlicher Go(tesdienst und Predigt, und an den hohen Festtagen ein Hoch- 
amt, wobey Instituts-Zoglinge und Stadtschiiler unter der Direction des k. Hofmu- 
sicus, Herrn Wilhelm Legrand, den Chor versahen. Die werk- und sonntagigen 
Messen hielt Herr Professor Freudensprung, die Predigten der Ilerr Lehrer an 
der lateinischen Instituts-Schule Wilhelm Thum. 

Viermal im Jahre empfingen sammtliche katholische Schiiler die heiligen Sa- 
cramente der Beicht und Communion. — Den protestantischen Schiilern erthcilte 
der Pfarrvicar der protestantischen Stadtkirche, Herr Dr. Kaiser, wiJchentlich zwey 
Stunden Unterricht in der Religion, den sie in Gemeinschaft mit den protestantischen 
Instituts-Zbglingen erhielten. An Sonn- und Festtagen besuchten die Schiller dieser 
Confession den Gottesdienst in ihrer Kirche. / 

Die Unterstutzung der armern Schiiler aus den monatlichen Beytragen ihrer 
vermbglichern Mitschiiler bestand auch dieses Jahr in Kosttagen, Kleidern, Schul- 
biichern u. s. f. 

Schliisslich danken wir jedem edlen Menschenfreunde fiir Wohlthaten, die 
auch im Laufe dieses Jahres den diirftigen Schiilern unserer Anstalt in einem reich- 
lichen Maasse zuflossen. 

Dr. Hocheder, Rector. 

Paintner, Mitvorstand. JAHRES - BERICHT 

t)BER DAS 

KONIGLICHE 

ERZIEHUNGS - INSTITUT TUR STUDIERENDE IN MUNCHEN. tie x) i;Ci;Ot @ M O ;<O i )e^*^— - MlT SCHRIFTEN DES K. CeNTRAL - ScHULBUCHER - VeRLAOS. 

18 3 0. 1- H ) 1 ;:^ -1 t ■: ^ ' L ?i n /. i n* , .-1 . r ' r? J- lU f ,M- ■ ( ; 


L^. .^kki^^t. ■^t.Luik '' :■ I. 

Einrichtung und Verfassung des Institutes. JLfat }i. neue Gymnasmm, mit welchem das Instltut in Yerbindung steht, bildete im 
Ii^urigen lahre nach den Vorschriften des Schulplanes von 1829 '»"'' ▼i^'' Classem 
An dem Unterrichte derselbe» nahmen zwey und funfzig Zogiinge im ersten , und fiinf- 
«ig im zweyten Halbjaihre Theii. Fiir die iibrigen fiinf und siebzig Zogliage Ivurdc 
die friiher bestandene Vorbereitungs-Schule von zwey Classen in eine lateinische 
Schule von drey Cursen, von denen der untere zwey Abtheilnngen hatte, ira Institute 
telbst erweitert. In diese Schule wurdeii, so weit es die.Zahl der Zoglinge und der 
Raum des Lehrzimmers fur jede Classe erlaubte, auch Schiiler aus derStadt gegen ein 
Schulgeld von lO- fl. jahrlicK aufgenommen. Die Zahl dieser auswartigen Schiilcr 
betrug am Anfange 54» und am Ende des Jahres noch 50* Ausser dem Unterrichte, 
det den Zbglingen in wochentlichen 20 Stunden im Gymnasium und in der lateini- 
sch«n Schule ertheilt wurde, erhielten sie durch das Institut auch noch Unterricht in 
der franzosischen , italienischen und englischen Sprache, in der Musik, im Zeichnen, 
im Schonschreiben, im Fechten, Tanzen und Schwimmen. Denen, die in den nie- 
dern Classen waren, wurde durch Instructoren und Repetitoren die nothige Nach- 
liitlfe geleistet. Zur Bearbeitung der Hausaufgaben und zur Vorbereitung fiir 3ie 
Schule waren eigene Studier^tunden bestimmf. Zugletch standen sammtKche Zog- 
linge den ganzen Tag unter Aufsicht entweder ihrer Lehrer oder der im Institutie 
angestellten Prafecte. * 

An Schultagen wohnten sie, mit Ausnahme derjenigen, welche der prole- 
stantischen Confession, und derer, die der griechischen Kirche angehoren, einer hl. Messe und an Sonn- und Festtagen dem feyerlichen Gottesdienste in der Studien- 
kirche hey. Viermal im Jahre empfingen sie die hl. Sacramente der Busse und dew 
Altars. Den Zoglingen protestantlscher Confession ertheilte der Pfarrvicar an der 
protestantischen Stadtkirche dahier, Herr Dr. Kaiser, wochentlich awey Stunden 
Unterricht in der Religion. An diesem Unterrichte nahmen zugleich auch die prote« 
stantischen Schiiler des neuen Gymnasium und der lateinischen Schule Theil. An 
Sonn- und Festtagen hesuchten sie regelmassig den Gottesdienst in ihrer Kirche. Die 
Zoglinge, welche der griechischen Kirche angehoren, wohnten einen grossen Theil 
des Jahres hindurch an Sonntagen einem Gotte&dienste und einer Katechese in der hie- 
sigen griechischen Rirche bey. 

Fur das physische Wohl sammtlicher Zbglinge wurde nicht minder alle Sorge 
getragen, und besonders auf gesunde und hinreichende Kost, auf Reinlichkeit in 
Wohnung und Kleidung, und auf Bewegung in freyer Luft so viel moglich gesehen. 
Auch war der Gesundheitszustand der Zoglinge im Ganzen genommen sehr giihstig. 
Besondere Krankheitsfalle raubten indessen dem Institute zwey der besten Zoglinge 
durch den Tod. — Anton Gerold, Schiiler der Interims-CIasse und Sohn dies k. 
OberzoU- und Hallbeamten zu Reichenhall, kam in den Osterferien am 3. April 
krank in dem Hause seiner Xltern an , und starb daselbst nach einem vierwochent- 
lichen schmerzhaften Krankenlager am » ' M ay. Er war den 5. December 1814 
geboren. — Adolph Beck, Schiller des dritten Gursus und Sohn des k. Pfarrer« zu 
Burgfarnbach, wurde von einer Bauchfell-Entzilndung befallen, und starb nach einer 
dreytagigen Krankheit ungeachtet aller arztlichen Hiilfe und Pflege am 26.JuIy Abends 
um Q^ Uhr im Institute. Er war den 20. October 1817 geboren. — Beyde Schii- 
ler hatten immer die ersten Noten fiir Fahigkeiten, Fleiss und Betragen, und waren 
immer unter den Preisetragern. 

Vorstande und Lehrer des Institutes waren: Johann Evang. Paintner, Di- 
r0ttor} Lampert Knittelmayer, Administrator j Philipp Weidner, Professor 
,der Mathematik am neuen Gymnasium und Prafect; Anton Lichtenauer, Lehrer 
des obern Cursus der lateinischen Schule und Prafect; Joseph Wilhelm Thum, Leh- 
rer des mittlern Cursus und Prafect; Gottfried von Schmitt, Lehrer der obern 
Abtheilung des untern Cursus und Prafect*, Michael Nickl, Prafect; Augustin 
D^Houdain, Professor der franziisischen Sprache. . -. .1...A-.. .' ■•..-. ■m9 _ ■■■ ./ ■ . , . . ■ -w,.- .; ...... .^.l. ' 6 

Nebst diesen waren noch mit dem Unterrichte der Zoglinge beschaftiget : eia 
Lehrer der untern Abtheilung des untern Gursus, ein Lehrer der franzosischen Spra- 
che, ein Lehrer der italienischen und ein Lehrer der englischen Sprache, ein Zeich- 
nungslehrer, ein Schreiblehrer , fiinfzehn Musiklehrcr , ein Fechtmeister und ein 
TaQzmeister. Unterricht im Schwimmen erhielten mehrere Zbgliuge in der k. Militar- 
Schwimmschule. 

Dem bisherigen Director des Institutes und Mitvorstand des neuen Gymnasium 
Johann Ev. Paintner wurde von Seiner Majestat dem Kbnig unterm 27« 
May 1830 die Stadtpfarrey Moosburg allergnadigst verliehen, jedoch mit der Be- 
stimmung, dass derselbe seine dermalige Stelle noch so lange fort zu versehen habe, 
bis ein Nachfolger dieselbe iibernommen haben wird. Dieser Nachfolger wurde un- 
term 18. Juny d. J. in der Person des Seminar-Directors und Vorstandes der Studien- 
Anstalt zu Neuburg, Pr. Anton Mengein, allergnadigst ernannt, und derselbe wird 
wahrscheinlich in wenigen Wochen die Leitung des hiesigen Institutes ubernehmen. 

-.•s:-i'?j'aJ. 'rsh . -^ 


11. Zoglinge des Institutes. mit ittm^t " ■■■*) ! a 

s 

•-1 N a m e n. Alter. Geburtsort. Stand der Altern. Clasfte. Aichberger , Franz t. 
Amold , Maximilian 

Baumen , Augnst r. . Barth, Anton v. . . . 
Baith , Ferdinand r. . 

6lBauer, Carl 

Bieber, Maximilianv. 
Boutteville, Max. Bar.v. 
Brulliot, Robert . . . 10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

19 
20 
21 
22 

23 
24 
25 
26 
27 
28 

20 
30 
31 
32 
33 
34 
35 Biirgel, Augusl .... 
Biirgel, Heinrich . . . 
Camerlohr, Joseph r. . 
Capeller , Liidwig . . . 
Christani, Max.Bar. v. 
Daffenreuther , Franz . 
DairArmi, Josephv. . 
DairArmi, Xaverv. . 
Dallma^rr, Simon. . . 
Damalas, Johann . . 
Darduja, Demetrius . 
Deutter, Victor .... 
Deym , Hugo Graf v. . 
Deym , Otto Graf v. . 
Drachsdorf, Ferd. Bar. v, 

DuBois, Carl 

Emst, Elduard .... 
Eschenlohr, Franz . . 
Fischer, Heinrich . . 
Fischer , Hermann , . 
Fleckinger, Ferdin. v. . 
Forster, Ludwig . . . 
Forster, Thomas . . . 
Gagern , Ferd. Bar. v. 
Galler , Joh. Evang. . . 
Glonner, Peter .... 13 

20 

12 

14 
l6 
14 
15 
14 
14 

12 
15 
10 

19 
15 
l6 
13 
12 
14 
11 
10 
16 
12 
14 
15 
15 
15 
13 
l6 
14 
14 
17 
14 
15 
12 
14 Miincfaen 
>» Kirchenlamitz . 
Miinchen . . . 11 

7 
8 
2 

9 

8 

10 10 

l 

10 

7 

7 »» 

Augsburg 
Ansbach . 
Miinchen Speyer ... 
Salzburg . . 
Viechtach . 
Straubing . 
Miinchen . 
Fiissen . . . 
Schlehdorf . 

Maisach . . 
Skio . . . . 7 
6 
4 
11 
4 
5 

6 

1 
5 >» 

Landshut . 
Arnstorf . . 

y> _ 

Schweinfurt 
Passau . . . 
Miinchcn . 
Friedberg . 
Landsberg . 

y>- 
Miinchen . 

Dachau . . 

»♦ 
Gauersheim 
Amberg . . 
Starnberg . k. Regierungsrath . . . . 
k. Hofbauintendanzcassier u. 

Rechnungsfiihrer . . 
k. Secretar u. RegMtrator des 

Oberstrechnungshofes . 
k. Appellationsgerichtsrath 

k. Revierforster u. Parkmeict. 
k. Obrist d. IV. Chevauxl. R 
k. quiesc. Halloberbeamte 
Inspector der k. Kupferstich- 

sammlung 

k. Regiernngs-Director . . 

k. Landrichter, gestorb. . . 

k. Landrichter 

k. RevisQT der fahr. Posten . 

< k. Landgerichtsassessor, gest 

Gtflsbesitzer Bierbrauer 

Handelsmann , gest. »» » 

b. Handelsmann , gest. . . 
k. Kammer. u. Gutsbesitz. etc k. Rittmeister in der Armee 

k. Landrichter 

Registrat. d. k.Rechn.Kamm 
k. Landgerichtsarzt .... 
k. Landrichter Gutsbesitzer . 
k. Landrichter yt y> 
herzogl. zweybr. O.Hofmeist 
k. Kreis- u.Stadtgerichtsrath 
k. Rentbeamte Interimsd» 
ni. Gymn. 

III. Curs. 

yt ♦♦ 
I. Gymn. 

III. Cujs. 
Interimscl. 
III. Curs. II. Curs. 
II. Gymn. 

I. Curs 0. A. 

II. Gymn. 
Interimscl. 

III. Curs. 

y» y> 

II. Curs. 

Interimscl. 

I. Curs u. A. 

III. G^mn. 

II. Curs. 

III. Curs. 

n yi 

II. Gymn. 
Interimscl. 

III. Curs. 
III. Gymn. 

I. Gymn. 
lil. Curs. 

II. Gymn. 

III. Curs. 

»» »» 
II. Curs. 

Interimscl. a 

3 Nameiti Alter. ■5 Geburt80it. Staiid der Altern. Classe. 36 Gohring, Heinrich . . 

37 Grosch , Julius .... 

38 Grundner , Joh. Bapt. v 

39 Habermann, Gust. B. v. 

40 Habermann,Phil. Bar.v, 

41 Hacker, Friedrich. . . 

42 Handelmayer, Alexand. 

43 Heinleth, Alexanderv. 

44 Hoggenstaller , Otto. . 

45 Hbgl, FraxLz 

46 Holzinger, Joseph . . 

47 Hoppichler, Joseph . . 

48 Huber, Franz Xaver . 
4Q Junemann , Joseph . . 

50 Kraft, Xaver ....»- 

51 Krammer, Maximil. v. 

52 Kreutzer, Ludwig v. . 

53 Lang, Antou 

54 Lang, Eduard 

55 Lieberich, Carl .... 

56 Limb, Edijard .... 

57 Liudenfels, AdolphB. v, 

58 Lofsl, Eduard v. . . . 

59 Lbfsl, Otto V 

60 Lorenz, Joseph . . . ^ 

61 Magerl, AlbertBar.v. 

62 Mayr, Ludwig .... 

63 Medicus, Ferdinand . 

64 Menz, Carl v. .... 

65 Messina, Severin Bar. v. 

66 Metzger, Ludwig . . . 

67 Mittermayr, Ludwig . 

68 Molo, Joseph v. . . . 

69 Miiller, Carl 

70 Nibler, Carl 

71 Pachmayr, Anton . . 

72 Pachmayr, Ferdinand 

73 Pachmayr, Joh. Bapt, 

74 Pachmayr, Maximil. . 14 
15 
11 

12 
16 
16 

16 

14 
13 
17 
15 
15 
15 
17 
17 
11 

10 

14 
12 
16 

II 

15 
12 

19 
13 
15 
12 
17 
11 

9 
13 
15 
13 
11 
15 

14 
16 
19 7 

4 

10 I 
10 

11 
10 Taachendorf. . 
Bui^hausen . . 
Miinchen . . . 

Wiirzburg . . . 

Rothenburg an d, 

Tauber . 
Miinchen . 

Memmingen 
Freysing . . 
Frechelstorf 
Miinchen . 
Salzburg . . 
Reichenhall 
Str^^burg . 
Miincheu . 10 

7 
i 

7, 
3 Wiirzburg . . . 

1 
Vilsbiburg .... 

HWassiejrtriiJing. 
IWH^UJ-g . . . 

Wolframshof . 
WeUer 

Augsburg . . . 
Saudburg. . . . 
Miinchen . . . 
Landshut . . . 

Haag 

Innsbruck . . . 
Florenz .... 
Miinchen . . . 
Untergiinzburg 
Miinchen . . . 
Niirnberg . . . 
Pfaffenhofena.d. 
Ilm 

Pbmbach . . . 
Regensburg . . k. Revierfbreter 

k. Landrichter 

Buchhalter d. k. St. Schuld.T. 

Hauptcassa 

k. Kamm. u. Appellat.G.Rath k. Ministerialrath ...... 

k. Hallwart u. Ritter d. franz 

Ehrenlegion 

k. Appellat. G. Secretar, gest. 

k. Revierfbrster 

Bauer, gest 

quiesc. Eiementarlehrer . . 
k. Zollinspector, gest. . . .. 
k. Salinen-Forstinspector . 
k. franz. Polizeycommissar 

Banquier 

k. General-Mauthdirections- 

assessor, gest 

Cabinetssecretar Sr. Maj. des 

Kbnjgs u. k. Hofrath etc. 
k. erster Landgerichtsassess 

»» »» 

k. quiesc. Polizeyactuar . 

Hofglaser, gest 

k. Hauptmann u. Gutsbesitz. 
k. Landgerichtsassessor, gest. 

k. Hartschier 

Gutsbesitzer 

k. Ministerialrath 

k, Hofr. u. Universitats - Prof. 
k. Landiichter 

k. k. bsterr. Hauptmann, gest. 

Maler 

k. Hofsanger 

Grosshandler 

k. Landi-ichter 

Handelsgerichts-Secret., gest. 

k, Postexpeditor u. Posthalter 
tt n k. Postmeister U. Curs. 
ni. Curs. 

I. Curs o. A. 

II. Curs. 
Interiojscl. III. Curs. 
Intertmscl. 
III, Curs. 

I, Gymn. 

»» >» 

II. Curs. 
II. Gymn. 

I. Gymn. 

II. Curs. 

Interimscl. 

I. Curs o. A. 

III. Curs. 

II. Curs. 

I. Gymn. 

II. Curs. 
I. Curs 0. A. 

I. Gymn. 

II I. Curs. 
III. Gymn. 

II. Curs. 

III. Curs. 

»» »> 
II. Gymn. 

I. Curs 0. A. 

I. Curs u. A. 

II. Curs. 

I. Gymn. 

II. Curs. 
I. Curs o. A. 

Interimscl. 

I. Curs o. A. 

II. Gymil. 
I. Gymn. 8 
Geburtsort. Stand der Altern. 
75 
76 

77 
78 
79 
80 

81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 

91 

92 

93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
105 
104 
105 
106 
|107 

108 

109 
110 
111 

112 
113 
114 Paintner , Aqdreas . 
Paremblis, Matthaus 
Passauer, Ludwig v. 

Patin , Peter 

Paur, Joseph .... 
Pechmann , Ferd.Bar. v Peckert, Joachim 
Prandl, Ernest . 
Prinibs, Carl . . 
Prost, Ferdinand 
Puchpbkh , Carl v 
Puille , Carl . . . 
Puille, Max. . . 
Quante, Wilhelm 
Rambaldi, Max. Graf 
Riedl , Heinrich . 
Riedl', Maximilian 
Rief, Alan .... Riegg, Michael . . 
Roose, Wilhelm . 
Rudhart , Anton . , 
Riibel, Georg Carl 
Rupprecht, Philipp B 
Saal, Joseph. . . 
SchalJem , Carl Rain. 
Schenk, Eduard v. 
Schenk , Friedrich v 
Schmid, Carl . . . 
Schmid, Ferdinand 
Schmid, Otto . . . 
Schwaiger, Julius 
Schwaiger, Ludwig 
Silberhorn, Ferdinand v, 

Spaur, Ludwig Grafv. 

Stadelmeyer, Ernest . 
Steiger, Joh. Baptist . 
Stb]?l, Carl StbJzl, Eugen 

Stubenrauch, Max. v. 
Waldmann , Franz . , 1 
1 

7 
4 

11 
1 

6 

1 

10 

10 

11 

6 

4 

2 

10 

8 

11 Piegendorf . 
ISkio .... 
Miinchen . 
Regensburg 
Reichenhall 
Landsberg . 

Landshut . 
[Traunstein . 
Miesbach . 
Lyon . '. . . 
|Traunstein 
Nymphenburg . 

Kempten .... 
Allmanshausen 
Altbtting . . . . 

»» 
Passau ....''. Obermedlingen 
Miihldorf . 
Miinchen . 
Bamberg . . 
Amberg. . . 
Miinchen . 
Baireuth . . 
Reichenhall 
Tegernsee . 
Allmanshofen . 
Miinchen . . , 

»» 
Wolfrathshaus. 

y> 
Memmingen . . 

Innsbruck . . . 

Miinchen . . . 
Inderstorf . . . 
Bergen M Wiirzburg 
Augsburg Wirth 

Handelsmann , gest. . . . . 
k. Registrator, gest. . . . , 
k. Oberpostamtsofficial . . 
k. Salin.Baumaterialverwalt. 
k. Kammcrer^ Regierungs- 
ralh u. Policeycommissar 
Magistratsr. u. b. Handelsm. 
k. Salinencassier, gest. . . 
k. Landgerichtsarzt .... 

b. Kaufmann 

k. Sa]jnenforstmeister . . . 
k. HT)fbauconducteur. . . . 

*• ** 
k. Regierungsrath 

k. Kammeier u. Obrisllient. 

k. Capelldirector 

** yi 

k. Stra^sefn - u. Wasserbau- 

ingelri^ur, gest 

Elenientadehrer, gest* . . 
k. Landrrchter , gest. . '. . . 
k. Regierungsrath , gest. . 
k.^ahhenbaubeamte .... 
k. Kanimerer u. Gutsbes. gest 
F/ao4Terwahr. i. k. Leihhaus. 
k. Reggs. Medicin. Rath, gest 
k. Forstmeister 

n *> 

SchuIIehrer 

k. Rentbeamte 

y> »» . 
k. Landrichter 

>t »» 

k. Wechsel - Appell. Ger. u. I. 

Kr. u. Stadtger. Director . 
k. k. bsterr. Kammerer und 

Obrist ad hon 

k. Landarzt. gest 

Bierbrauer, gest. ..... 

k. Ober-Berg- u. Salinenrath 
u. Oberinspector 

»» >» » y> 

k. Oberauditor 

k. Hauptm. im I. Lin. Inf.Reg II. Curs. 

lil. Curs. 
II. Curs. 
Interimscl. 

in. Curs. 

I. Gymn. 
Interimscl. 

II. Gymn. 

I. Curs o. A. 
Interimscl. 

II. Curs. 

III. Curs. 
III. Gymn. 

I. Curs 0. A. 

II. Gymn. 

II. Curs. 

III. Curs. 
II.Gymn. 

I. Curs u. A. 

I. Curs 0. A. 

II. Gymn. 

I. Curs u. A. 

III. Curs. 

II. Gymn. 
Interimscl. 

II. Curs. 
Interimscl. 
II.' Curs. 

I. Curs 0. A. 
I. Gjrmn. 

III. Gymji. 

Interimscl. 

III. Gymn. 
III. Curs. I. Curs o. A. 

yi y» 

II. Curs. 

yi y> a N a m e n. Alter. A g Geburtsort. Stand der Altern. - Classe. 115 

116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
1^3 
124 
125 Walther , Hermann v. 

Walther, Ludwig v. 
Wiedemann , Joseph 

Wild, Otto 

Winkelmann, Max. v 
Wintrich, Eugen . , 
Wintrich, Marquard 
Zifo . Eustratios . . . Zifo , Johann .... 
Ziindt, EmestBar.v. 
Zwickh, Maximilian 11 

10 
14 
16 
16 
15 
18 
14 
12 
11 
14 Landshut . . . 

Bonn 

Untergiinzb urg 
StofFenried . . . 
Augsburg. . . . 
Traunst^in . . . 
Voklabruck . . . 
SKio 

Mindelheim . . 
Miinchen . . . k. geheimerRath u.Univer- 
tats - Professor n Bierbrauer 

k. Revierfbrster, gest. 

Gutsbesitzer 

k. Landrichter . . . . Kaufmann Schlossgutinhaber . . . 
k. q. Rechnungscommissar I. Curs o. A 

>» y> 
ir. Curs. 

n. Gymn. 

II. Curs. 
Ilf. Curs. 

III. Gymn. 
If. Curs. 

I. Curs o. A 
I. Curs o. A 
Interimscl. In die Classen waren die Zoglinge auf folgende Weise vertheilt: Dritte. Oyipnasial - Classe 
Zwe^e Ojpanasial - Classe 
Erste Qymtiasial - Classe 
late^injs - Classe . . . 
Oberer Cursus .... 
Mittlerer Cursu'6 . . . 
Unterer Cjhtsus , obere Abtheil 
^^nterer Cursus, untere Abtheil 8 

13 
11 
18 
28 

25 

17 

5 Summe . . 125 
In Hinsicht auf Unterhalt v^aren : 

I. Stiftungs-Zoglinge 

a) ganz freye 18 

b ) Tachtel freye 4 

c ) 6achtel oder ffreye . . . . 10 

d) Sachfel freye 3 

e) 4achtel oder^freye ... 28 

f) 3achtel freye 3 

g) 2achtel oder ^freyc .... 1 

II. Cabinets-Zoglinge durch die Allerhochste Milde 
Seiner Majestait des Kbnigs 

a) ganz freye ....... 14 

b) halb freye 2 

III. Zahlende Zbglinge 42 

Summe . . 125 
Anmerk. l)Im Ganzen \varen 131 Zuglinge im Institute. Davon sind aber imLaufe det Jahres 
vier ausgetreten und zwey gestorben. 
2) Am Anfange des Jahres waren 49I Freyplatze unter 72 Zoglinge vertheilt. ■ 

2 ;i»0 i * IH. U n t e r r i c h t. i 

1 A. Gymnasiiim. 

Die Zoglinge der vier Oymnasial - Classen erhiehen am neuen Gymnafsiiim in 
wocKeatlichen zwanzig Stunden Unterricht in def lateinischen und griechi^chenrSpra- 
che, in der Religion, in der Geographie, Geschichte und MathenMtik. £iniffe 
nahmen auch Antheil an diem Unterrichte in der hebraischen Spra«he. 

B. L a t e i n i s ch e Schule. 

1. Im obern Cursus lehrte Herr Pr. Anton Lichtenauer in wochentli- 
chen zwanzig Stunden lateinische undi^.ie^histche Sprache, Religion, Arith- 
metik und Geographie. 

2. Im mittlern Cursus lehrte Herr Pr. losepR Wilhelm Thum in zwanzig 
Stunden wochentlich lateinische Spr^che,i'Religiaiiy Artthmetik und Geographie. 

3. In der obern Abtheiluag des uintexn Cursus lehrte Herr Pr. Gottfried 
V. Schmitt in wochentlichen zwanzi^; Stundfn Uteinische Sprache, Religion, 
Arithmetik und Geo?raphie. 

4. In der untern Abtheilung des untern Cursus lehrte Herr Joseph 
Scharnagl in zwanzig Stunden wochentlich lateinische Sprache, Jleligion 
und Arithmetik. 

C. Neuere Sprachen. 

1, Franzosische Sprache. Unterricht in dieser Sprache erhielten 

a) einige Zoglinge in den vier Abtheilungen des neuen Gymnasium mit an- 
dern Schulern von Herrn Paul Lemoine, jede Abtheilung wochentlich 
3 Stunden^ 

b) mehrere Zoglinge ebenfalls in vier Abthetlungen, jede wochentlich 3 Stun- 
den, im Institute Von' Herrn Prof. Augustin D'Houdain. 

2. Italienische Sprache -l«krte der kontgl. Rath und Professor Herr von 
Maffei in zwey Abtheilungen, in jeder wochentlich 2 Stunden. 

3. Englische Sprache lehrte Hecr L. Richelle, Rltter der franzosischen Eh» 
rentogion^ wochenllich 4 Stund«n. ' ■ '' f - 1 1 

D. Verschiedene K^nstg egenstande. 

t. Zeichnungskunst lehrte Herr Maler Fr. D a h m e n , wochentlich 6 Stunden. 

2. In der SchdA««ilr«ifck*inst erthteiite Htrr'Regi*trator' Pragl, wochendich 

6 Stunden, Unterricht. 

3. Musik. Die Direction der Musik war dem konigl. Hofmusicus Herr Wil- 

helm Legrand iibertragen. Er hielt wochentliche Musikproben, leitete die 
Musik bey dem Gottesdienst« und bey den verschiedenen Festen des Institutes, 
und besorgtei die Aiiordnung df$ Upterrichtes fiir einzelnevSchiiier, di« Prii- 
funff ihpf r Fortsc,hj:itte u. s, w. , ; 

Den Unterricht in der Musik ertheilten nachstehende Lehrer : 

a) Im Gesange Herr Zinth, wochentliich 12 Stunden; 
Herr Blumenschei n, wochentlich 3 jStunden. 

b) Im Clavier der k. Hofmusicus Herr Brochard, wochentlich 12 Stunden ; 
der k. Hofmusicus Hetr lirammer, wochentlich Stundenj 

Herr Claviermeister Lachner, wochentlich 12 Stunderfj 
Herr Claviermeister Herd,' wochentlich 12 Stunden; 
Herr Wohlmuth^,: woqhentlich, 18 Stunden. 

c) In der VioIin« der k. HofinUsiciii iHerr Baumiiller, wiJchenU. 6*Stundeu; 
der k. Hofmusicus Herr SchemBinauer, wbchentlich C Stunden. 

der k. Hofmusicus Hei^r lanson', wochentlich 12 Stunden; 

der k. Hofmusicus Herr Hodspodsky, wochentlich 12 Stuuden. 

d) Im Violoncell der k. Hofmusicus Herr Sigl, wbchentlich 6 Stunden. 

e) In der Flbte der k. Hofmusicus Herr Metzger, wbchentlich 6. Stuaden; 
der k. Hofmusicus Herr Kefsler, wbchentlich 6 Stunden. 

f) In der Clarinette der k. Hofmusicus Herr Werle jun., wiSch. G^tunden. 

g) Im Horn der k. Hofmusicus Herr Hannmiiller, wbchentl. 6 Stunden. 

4. Schwimmkunst. Vierzehn Zbglinge erhielten in der k. Mjlitar - Schwioini- 
schule wbchentlich dreymal Unterricht im Schwimmen. 

5. Fechtkunst lehrte im zweyten Halbjahre Herr Fechtmeister Henkel, 
wbchentlich 2 Stunden , fiir die Schiiler der dritten Gymnasial- Class«. 

6. Tanzkunst lehrte der k. Hoftheater - Tanzer Herr Klotz, wbchentlich 
4 Stunden. 2* it'^' ft~^-milh^^ iv: -: ., / Preise und Auszeichnungen. A. Gymnasium. 

Dle fiinfzig ZBglinge, welche bis zum Schlusse des Schuljahres das neue Gym- 
nasium besuchten, sind mit den ubrigen Schiilern in dem Jahresberichte desselben 
nach ihrem Fortgange aufgefuhrt. 

B. Lateinische Schule. 

* . ■ ' ■ 

1. Oberer Cursus. * 1 . Carl R i n e c k e r , 
*1. Ernest Stadelmeyer, 
♦3. Wilhelm Medikus, 
*4' Ferdinand Medikus, 
*5. August Vogel, 
•6.-Max. Mayer, 

7. Offo Oken , 

8. August V. Baumen, 
Q. Peter Wiesend, 

10. Franz £scheillohr, 

11. Carl Schropp, 

12. OttO'V. Lofsl, 

13. Otto Buchner, 

14. Carl Wolf, 

15. Ludwig Mayr, 

16. Carl Fentsch, 25. Otto ECdggenstaller, 

26. Thomas Forster, 

27. Carl. Bauer, 

28. fferdi^iand Baron v. Drachsdorf, 

29. Tneodor Brater, 
■30. Joseph V. DaIl'Armi, 
151. Ludwig: V. Passauer, 

32. Anton v. Barth , 

33. Eugen Elch, 

34. Max. V. Schenk, 

35. Robert Brulliot, 

36. Alexander Handelmayer, 

37. Otto Graf v. Deym , 

38. Max. Baron v. Boutteville', 

39. Anton Lang, 

40. Albert v. Schenk, 

41. Ludwig Buchner, 

42. Ferdinand Baron V. Pechmann, 17. Carl Bezold, 

18. Joseph Saal, 

19. Eugen Wintrich, 

20. Jofe. Baptist Steiger, 

21. Alan Rief, 

22. Max. Puille, 

23. Franz Xaver Daffenrcuther , 

24. Johann Georg Ruhland, 

Bemerk. 1 ) Die mit * bezeichnetcn Schiiler erhalt^n in allen Cixrsen Preisebiicher. 

2 ) Max. Baron v. Cetto konnte wegen lange anhaltender ^ranklichkeit , und Julius 
Grosch wegen zu spaten Eintrittes nicht in die allgemeine Berechnung gebracht werden. 43. Ferdinaoid v. Fleckinger, 

44. Joh. Nepbm. Miiller. 

45. Joseph V Vollmar , 
— • JVIax. Baron v. Cetto , 
— Juliiis Grosch. flft^ 2. Mittiererr Cursus. *1. Carl Baron v. Ow, 

♦2. AndreasPaintner, 

•3. Carl Puille, ' '" 

•4. Franz Waldmaiiri, 

*5. Heinrich Gohring, 

♦6. Theodor Rrabinger, 

7. Heinrich Baron v.Neubeck, 

8. Gustav Baron ^v. Habermann, 
g. Joseph Wiedemann, 

10' Max. Riedl, 

11. Carl V. Trbltsch, 

12. Peter Patin, 

13. Joseph Hoppichler, 
14> Eduard Limb, 

V5> Edvard Lang, 

l6' Joseph Apeli, 

17. Franz Xaver Kraft, 18. Johann Wolf, 

IQ. Ferdinand <Schmid, 

20. Joh. Evangi Galler, 

21. Ludwig Mittermayr , 

22. Carl Miiller, 

23. Friedrich v. Schenk, 

24. Franz Xaver v. DalPArmi, 

25. August Biirgel, 

26. Joseph Jdger, 

27. Wilhelm Grau, 

28. Max. V. Stubenrauch, 

29. Albert Baron v. Magerl , 

30. Max. V. Winkelmann, 

31. Hugo Graf v. Deym, 

32. Eustratios Zifo, 

33. Matthaus Paremblis. 3. Untcrer Cursus, obere Abtheilune. *1. 

*2. August Pfretzschn^er, ' i' 
Karl Mittermayr, ' 

*3. Anton Arnold, * 

*4. Richard v. Heinleth,' 1 

*5. Christian Knorr, 

*6. Carl Seitz, 

7. Ferdinand Pachmayr, 

8. Adolph Baron v. Lindenfels, 

9. Anton Rudhart, 

10. Karl Baer, 

11. Max. Ostermaier, 

12. Johann Zifo, 

13. Ludwig Hacker, 

14. Friedrich v, Vollmar, 

15. Joh. Baptist v» Grundner, 

16. Joseph Koch, 

17. Ferdinand Prost, 18. Otto Schmid, 

19. Otto V. Besnard, 

20. Ernest Baron v. Ziindt, 

21. Joseph V. Camerlohr, 

22. Carl v. Nibler, 
( 23. Max. Graf V. Rambaldi, 

24. Ludwig Schwalb, 

25. Ludwig V. Kreutzer, 
26« Sigmund Graf v. Festalozzi, 
27. Carl Bacon v. Neubeck , 

28- Severin Baron v. Messina, 

29- Adolph v. Baumen, 

— Eugen Stblzl, 

— Carl Stblzl, 

— Carl Marquis du Ponteil , 

— Herrmann v. Walther, 

— Ludwig y. Walther. Bemerk. Eugen und Carl Stolzl, du Ponteil, Hermann und Ludwig v. Walther 
konnten wegen spaten Eintrittes nicht mehr in den alfgcmeineH Fortgang gerechnet 
werden. Eugen Stblzl hat sich im zweyten Semester einen Platz nnter den Preise- 
tragern errungen. .1.-. r 4. Unter^^ C^r^us, unf«re, Abtheilung. 

•t. Carl Schuhkauer^! 6. Demetrius Dairfhija^ 

•2. Philipp Baron v, B^pfjeclji^.j 7. Christoph Ba^on y^ yye^xfhafikj^ 

»5. Eduard Bier ^iip^^p.ti,, ^ ,' ; 8. Ludwig v. Finster, ^ .. ; , ^ 

•3. Ludwig^ Metzg^ftr., ,ji ;, j ,; 9- Wilhelm Ro#v. , i 
6. Friedrich Bernhardt,,. 10. Johann Dam^^f» 


G. Nenere Sprachen. 

1. F>r anzosisch e Sprachei.r .i f 

( Schuler -des Hrn. Prof. D^ H o u d a i n.) 

V'*i e r t e A b t h e i 1 u n g. ^ ^ 

14 Schaler. 

ErsterPreis': Joseph Holzinger. | Zweyter Preis: Franz Hogl. 

Diesen folgen: 3i Joseph Lorenz, 4. Heinrich Riedl, 5. Subcm D«lUnayr, 
6. Franz Eschenloharj, 7« Anton Lang, u. s. w. 

Dritte Abtheilung. 

18 Schuler. , 

Erster Preis: Ernest Stadelmeyer.j Zweyt.Preis: Max. v. Winkelmann. 
Diesen folgen: 3. Ferdinand Medjkus, 4. Franz Waldmann, 6. Ludwig 
V. Passauer, 6. Joseph Bfoppichler, 7« Friedrich y. Schenk, 8- Fprdin. v. Fleckin- 
ger, 9. Joseph Wiedemann, 10. Otto v. Lofsl, 11. Max. P^ille, u.s. w. 

Zweyte Abtheilung. 

11 Schuler. 

Erster P r ei s: . Qacl Puille, 1 Z w e y t e r Pr ei s: jQh.Bapt, Steiger. 

Di^ien fQ)|f6ti; 3* Eduard Lang, 4. Ferd. Baron v. Drachsdorf, 6. Franz 
Daffenreuther , 6. TKomas Fprster» u. s. w. 

Erste Abtheilung. 

15 Schiiler. - • ^ 

Erster Preis: Carl Schniid. | ZweyterPreis: Carl fianer>i 

Dies«n folgeni 3« Andreas Paintner, 4. FerdinandProst, 5. Eduard Limb, 
6. Ludwig Mayr, t. Julius Grosch, 8- Carl Stolzl, Q. Eugen StoIzI,-u. s. w. 

2. Italienische Sprache, 
. E r 8 t e (untere) Abtheilung. 

7 Schiilcr. 
Preis: Carl Lieherich. *- • ri.1. '' , ■ 

^ 

,~ i»/I Oiif»^ fpl^H» 2«.I??ana H»3rg4 )(i»t no(A4)rei»wiup4ig),;3. Joi«fh V. Molo, 
n4» Jaseph Juoetiwmn, 6.!Fitsuiz^verfB[ab^, tt.'»,w.. » > , , 

■ 1 ■ .■■..■-. r> 

3. Englische Sprach^e. - 

Die Zoglinge Heinr. Biir^el und Jqh. Pachmayr, 3velche Unterricht in dcr 
englischen Sprache erhidteh,' hahen slch flie volle 2ufrie)]fenheit ihres Lehrers er> 
worben. . i • 1 ■ v . 

D. Verschiedene Kunstgegenstande. 

1. Zeichnungskunst. 

1^5 Schiiler. 

X) T i i t e (oberste) . A b t h e i 1 u h g. 

ErsterPreis: Ludwig Cap eller. Dritter P re i s : Max. Arnold. 
Zweyter Preis: Ludw. Schwaiger. 

Ausser diesen haben sichno<^hausgezeichnet: Eduard v. Lofsl, Otto v. Lofsl, 
Fer4» Bar. V. Drachsdorf, Heinrich Biirgel, Max. Pachmayr, Carl Schmid, 
ikax, Puflle,.Hemrich Rledl. 

- -tfl • ■ ■ ■' , " ■ ' ■ ' ^.'- ■ ' ■ ■ 

:f',\ Z'we'jr;-ie A b t h e i 1 u n g. 

EiFSter Pxeis: Joseph Jutiemann. 
Z weyt er Pireis: Otto Wild. 

Nach diesen haben sich ausgezeichnet: Joseph Paur, Joseph v. Molo,' ^ranz 
V. Aichberger, Wilhelm Quante, Herm. Fischer, Julius Schwaiger, Otto 
6i^f DfeYi*»» ^«^rl Riihcl. — ,. I 

^rste Abtheilung. 

£rst,er Pjeis: Anton Lafl,g. D r^i 1 1 e r P,r« i s: I\lax,.v»Bieber. 

Zweyter Preis: Franz Daffen- 
reuth er. 

Ausser diesen haben sich noch ausgezeichnet: Heinrich Fischer, Carl von 
Menz, Michael Riegg, Marquard Wintrich, Anton Pachmayr, Joachim 
Peckert, Franz Waldmann, Max. v. Krammer, Peter Glonner, Franz 
Xaver Huber, Alan Rief. 

V 

. 2. Schonschreibkunst. 

«2JM^eyt,e4^.btheilung, 

bestehend aus den Zoglingen der Interims - Classe und des III. Cursus. 

46 Schiiler. 

P r e i s : Ludwig v. Passauer. Dritter Preis:. Philipp Bar. »jH «- 
bermann. , >< T^ DiMCm folgen: StMgef, S«ftl, SUtdelraeyer, Ittaai. PiiiU^V Hii«ker, Mayr, 
Brulliot, B«r v* Pec^iinann, Zvvklth, ^otch, "^«Hftckmger/ EschenlbHr, £ugen 
Wii^ich, Eduard v. Schenk, Rief, y. Puchpoclkh, Paur, Medikus, Bar. v.Drachs- 
dorf, Daffeureuther , Bauev» u. s. V* •> * ■ \.-'- 

. .» . , -^. :: .' -' •,:^, rate Ap tk eilnn.gy .-, . .^^. ,.j, ...,., 
hestehend aus den Zoglingen des II. und I. Cursus. ■ .> u '' 

47 Schiiler. 

Erster Preis: Franz Waldmann. | Zweyter Preis: Joh. Ev. G a 1 1 e r. Diesen folgen: Baron v. Magerl, R^se, Bar. v. Ziindt, Carl Fuille, Fried- 
rich V. Schenk, Bar. v. Lindenfels^ August Bilrgel, Limb, Kraft, Eustr. Zifo, Pa- 
remblis, Paintner, v. Camerlohr, v. Kreutzer, Eugen Stblzl, ioh. Zifo, Rudhart, 
Nibler, Bar. v. Rupprecht, Damalas, u. s. w. 

3. M u 8 i k. 

Besonders ausgezeichnethaben sich: Michael Riegg in der CompositioQ; 
Karl v. Puchpockh und Friedrich v. Schenk im Gesange; Michael Riegg, 
Ludwig Schwaiger und Victor Deutter im Clavier; Ludwig Mittermayr 
und Xiudwig Schwaiger in der Violine; Ludwig Capeller und Friedrich 
Hacker im Tioloncell; Ant. Pachmayr und Max. v. Bieber in dcr Flbtej 
Max. Arnold in der Clarinette; Ludwig Forster und HeiiM*ich Fischer 
im Horn. 

Das Mayfest und das Geburts - und Namensfest S^iner Majestat unsess 
Allergnadigsten Konigs wurden von dem Institute gemeinschaftlich mit dem 
Gymnasium durch Declamation und Musik feyerlich begangen. 

Die Stelle iiffentlicher Musikpriifung vertreten die Productionen bey dem 
Concerte am 21. August. i-i f. 
t Johann Ev. Paintner, Director. '. ::.^)h